Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieumorzona część środka trwałego

Czy nieumorzona część środka trwałego (przedmiotowej nieruchomości), wyksięgowanego w momencie sprzedaży, będzie stanowić koszt uzyskania przychodu przy ustalaniu podstawy opodatkowania należnego podatku dochodowego od osób prawnych?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym powiększa wartość początkową przyjmowaną na potrzeby amortyzacji środka trwałego, czy też nie umorzoną wartość inwestycji należy odpisać w pozostałe koszty operacyjne, które będą stanowiły koszt bilansowy natomiast nie stanowią kosztu podatkowego?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 22 ust. 1e pkt 1, art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 23 ust. 1 pkt 1, pkt 5, pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w związku ze złoż ...

1. Czy, od kiedy i w jaki sposób należy zmniejszyć wartość odpisów amortyzacyjnych od linii produkcyjnej w związku z trwałym wycofaniem z użytkowania niektórych jej elementów?2. Jak wydzielić wartość poszczególnych elementów linii?3. Jak interpretować pojęcie "zaniechania działalności, w której składniki majątkowe były używane" w rozumieniu art. 16c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?4. Jak dokonać korekty rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do opisywanej kwestii?

W dniu 18.07.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W przedmiotowym wniosku Spółka podnosi, iż w lutym 2003r. przyjęła do ewidencji środków trwałych - linię produkcyjną Beta - kompletną i zdatną do użytku, stanowiącą własność Spółki, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób praw ...


Czy w opisanym stanie faktycznym likwidacja nie w pełni umorzonego przedmiotowego środka trwałego, tj. inwestycji w obcych środkach trwałych, nie związana ze zmianą rodzaju działalności gospodarczej stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w postaci jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 25 października 2006 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do z ...

Czy w przypadku likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym polegającej na przywróceniu środka trwałego do stanu pierwotnego poprzez fizyczne usunięcie przedmiotów, stanowiących tę inwestycję.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 11.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.10.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 03.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w pr ...

Czy w przypadku pozostawienia w nieruchomości przedmiotów, które stanowiły inwestycję w obcym środku trwałym, można mówić o likwidacji nie w pełni umorzonej inwestycji w obcym środku trwałym i czy niezamortyzowaną wartość wydatków poniesionych na inwestycję w tym środku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 11.10.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 12.10.2006r.), uzupełnionego pismem z dnia 03.11.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w pr ...


Zapytanie dotyczy kwestii rozliczenia otrzymanego odszkodowania za skradziony samochód – środek trwały.

Wnioskodawcy został w dniu 26.10.2006 r skradziony samochód stanowiący środek trwały firmy opodatkowanej na zasadach ogólnych. Samochód zakupiony na kredyt w GE Money Bank, objęty był dobrowolnym ubezpieczeniem AC w TUiR WARTA. Na polisie ubezpieczeniowej ciążyła cesja na rzecz kredytodawcy. TUiR WARTA ustaliło odszkodowanie w wysokości 10.100,00 zł i po potrąceniu raty składki AC w wysokości 596, ...


Generowanie strony w 7 ms