Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dwuinstancyjność

W sytuacji kiedy w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stanowisko zawarte w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego było zgodne ze stanowiskiem organu wyższego stopnia, to Dyrektor Izby Skarbowej powinien dmówić zmiany lub uchylenia postanowienia. Nie miał podstaw prawnych do wydania decyzji na podstawie art. 233 ord. pod. Reasumując w ocenie Sądu zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jest decyzją wydaną w I instancji od której, przysługiwało odwołanie na podstawie art. 221 ord.pod.

Skarżący pismem z dnia 4 stycznia 2005 r. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z wnioskiem uzupełnionym dnia 8 lutego 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług , a w szczególności art.86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 zwana dalej ustawą o VAT ) co do możliwości odliczenia ...

Badana w niniejszej sprawie decyzja Dyrektora Izby Skarbowej zawierała więc błędną podstawę prawną art. 233 § 1 i niewłaściwe pouczenie strony. Sp. z o.o. przysługiwało prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 52 § 1 cytowanej ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 127 i 220 § 1 Ordynacji podatkowej. Wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego musi być poprzedzone wyczerpaniem trybu odwoławczego.

Decyzją z dnia 30 maja 2005 r. nr 1463/WV/4407/1/11/53/05/ISł Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia P. Spółki z o.o. z siedzibą w Radomiu, utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 11 kwietnia 2004 r. nr 1424/1110/443/11/1/2005/IW. Postanowieniem tym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego, odpowiadając w trybie art. 14a § 3 usta ...

Generowanie strony w 26 ms