Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

W nawiązaniu do pisma z dnia 07.04.2003 r. dot. udzielenia informacji na temat zapłacenia podatku od darowizny samochodu, Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn zwanemu dalej "podatkiem" podlega nabycie przez osoby fizyczne własności ...

Dotyczy ulgi mieszkaniowej z tytułu zakupionego w 2001 r. lokalu mieszkalnego od developera.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Brzegu na wniosek z dnia 9.04.2003 r (wpływ do tutejszego Urzędu 11.04.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ulgi mieszkaniowej dotyczącej zakupionego w 2001 r. lokalu mieszkalnego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ...

Prowadzę działalność gospodarczą samodzielnie i jestem podatnikiem VAT niekorzystającym ze zwolnienia. Prowadzę również działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, w której posiadam 98% udziałów, a 2% posiada moja mama. Z uwagi na znacznie utrudnione wykonywanie obowiązków wspólnika względem spółki (znaczna odległość miejsca prowadzenia działalności od miejsca zamieszkania wspólniczki, podeszły wiek, ogólny stan zdrowia), co godzi w prawidłowość zarządzania majątkiem, podjęliśmy decyzję o darowiźnie całego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 KC prowadzonego przez spółkę na moją rzecz. Na mocy jednej umowy darowizny otrzymałbym od spółki wszystkie składniki majątku należące do jej majątku oraz przejąłbym wszelkie prawa i obowiązki przedsiębiorstwa, w tym zatrudnienie wszystkich pracowników. W szczególności przejąłbym wszystkie składniki majątku trwałego ( środki trwałe i wyposażenie), towary handlowe, należności i zobowiązania, w tym obciążenia, umowy gospodarcze, w tym umowy najmu, a także firmę (spółka jawna prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów). W związku z powyższym jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce oraz na mnie w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od spadków i darowizn?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 16.01.2004 r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1007 roku –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 roku ze zm.) 1) PODATEK VAT. Spółka jawna, będąca podatnikiem podatku VAT, na mocy umowy darowizny zbywa na rzecz jednego udz ...

Jaką łączną kwotą pieniężną może być obdarowana osoba na cele mieszkaniowe i ogólne w ciągu pięciu lat bez konieczności opłat podatkowych od darowizny. Darczyńcami byliby rodzice i dziadkowie.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm/ w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 06.11.2003r nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983r o podatku od spadków i darowizn określone w Dz. U. Nr 16 z 1997r, poz. 89 z późn. zm.W myśl art. 9 cytowanej u ...

Fundacja prosi o wydanie opinii czy przekazanie darowizny rzeczowej przez Fundację na rzecz osoby fizycznej podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Fundacja zakupiła instrument muzyczny i chce przekazać go w formie darowizny (na podstawie umowy darowizny) na rzecz studenta z gminy X. Pomoc studentom jest realizacją celów statutowych Fundacji.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.02.2004 r. (wpłynęło do tutejszego Urzędu Skarbowego w dniu 04.03.2004 r.) znak: L.dz. 52/2004 w sprawie zakresu stosowania ustawy o podatku od spadków i darowizn, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje: zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 pkt 2 ...

Czy wypłacone wdowie wynagrodzenie za pracowniczy projekt wynalazczy po zmarłym mężu zalicza się do masy spadkowej?

W art. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. Nr 16 z 1997 r., poz. 89 ze zm.) o podatku od spadków i darowizn ustawodawca określił zakres przedmiotowy podatku, zgodnie z którym podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tyt ...

Do której grupy podatkowej powinien być zaliczony były małożnek po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu?

Na podstawie art. 14 "a" ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w związku ze złożonym przez Panią zapytaniem wyjaśnia, że w myśl przepisów art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 1997r. Nr 16, poz.89 ze zm.) dla celów tego podatku nabywcę własności rze ...

Przedmiot podatku

Odpowiadając na pytanie prawne z dnia 12 lutego 2004 r. nr PO-0700/5/1/R/04 dotyczące kwestii opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn prawa do ekwiwalentu za tzw. mienie zabużańskie, Ministerstwo Finansów wyjaśnia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabyc ...

Czy spadkobierczynie - obywatelki Kanady, będą zwolnione z podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28.07.1982 r. (Dz. U. Nr 16 z 1997 r., poz. 89 ze zm.) i w jakiej części? Spadkobierczynie na podstawie ustawy nabyły każda po 1/2 części zabudowanej budynkiem mieszkalnym nieruchomości, w skład której wchodzą: lokale użytkowe, garaż oraz lokale mieszkalne. Nieruchomość zajęta jest przez osoby trzecie na podstawie umów najmu. Umowy te zawierane były przez organy administracji samorządowej - działającej po stronie wynajmującego.

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 06.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie wyjaśnia: Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 28.07.1982 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 ze zm.) zwalnia się od podatku nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku, w części zajętej przez osoby trzecie na podstawie umów najmu, do których mają zastosowanie pr ...

Co jest kosztem uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Polesie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób ...

Generowanie strony w 10 ms