Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kredyt z zerową stopą oprocentowania

Spółka zawarła umowę o finansowanie akcji promocyjnej dotyczącej sprzedaży samochodów Mercedes przy pomocy kredytu DC Services Bank. Zgodnie z umową DC Bank i Dealer współfinansują promocyjną sprzedaż określonego typu samochodu marki Mercedes w ten sposób, że klient uzyskuje kredyt z zerową stopą procentową 0,00% na okres 12 miesięcy, a Dealer pokrywa część kosztów odsetek od tego kredytu. Czy kwota dopłaty do kredytu stanowi koszt uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Generowanie strony w 20 ms