Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nowe dowody

1. Skoro WSA nie kontrolował legalności zastosowania przez organy podatkowe określonych przepisów, a w treści skargi kasacyjnej brak uzasadnienia, w jaki sposób sąd I instancji naruszył te przepisy, tak gdy chodzi o błędną wykładnię, jak niewłaściwe ich zastosowanie, NSA pozbawiony został możliwości kontroli kasacyjnej tak sformułowanych zarzutów. 2. W sytuacji, gdy przyjęty przez sąd I instancji stan faktyczny sprawy, ustalony przez organy podatkowe, nie wypełniał dyspozycji określonych norm, przepisy te nie był podstawą zaskarżonego rozstrzygnięcia podatkowego, a ich zastosowanie nie znajdowało uzasadnienia w zebranym materiale dowodowym na etapie postępowania podatkowego,nie można twierdzić, że sąd ten uchybił ich treści. 3. Dyspozycja normy art. 106 § 3 u.p.p.s.a. nie daje podstaw do tego, by żądać przeprowadzenia przed wojewódzkim sądem administracyjnym postępowania dowodowego wskazującego na istnienie nowych okoliczności faktycznych, których strona nie podnosiła w toku postępowania podatkowego, uznając je za nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy. Skoro zatem nie zarzucono skutecznie przed WSA naruszenia przez organy podatkowe przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na ustalenie stanu faktycznego, Sąd ten zmuszony był przyjąć stan faktyczny za ustalony prawidłowo i poddać analizie jego subsumpcję.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15.03.2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w sprawie o sygnaturze akt I SA/Rz 151/04, oddalił skargę S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 8.04.2004 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2001 r. Zaskarżoną do sądu administracyjnego decyzją utrzymano w mocy rozst ...

dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) � Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu odwołania z dnia 4.07.2006 r. od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 19.06.2006 r., znak: IS.I/2-4231/12/06, uchylającej z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia ...

Generowanie strony w 32 ms