Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nowe okoliczności faktyczne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu wystawienia faktury korygującej zwiększającej kwotę obrotu i podatku należnego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 24.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.03.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczący momentu powstania obowiązku podatkowego w pod ...

Kiedy rozliczyć fakturę korygującą podwyższającą podatek należny, wystawioną z powodu okoliczności, które zaistniały po dokonaniu pierwotnej sprzedaży ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 05 grudnia 2006r. uzupełnionym pismem z dnia 13 grudnia 2006r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 1 ...

Czy w przypadku wystawienia w październiku 2007 r. kolejnej faktury za świadczenia wykonane w roku 2006 obowiązek podatkowy należy przypisać do grudnia 2006 czy do miesiąca jej wystawienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Opodatkowanie zbycia udziału w nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę; korekta deklaracji VAT-7.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Jeżeli dokonana korekta spowoduje zwiększenie kwoty podatku należnego, powinna ona być rozliczona w okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towaru, bez względu na przyczynę dokonanej korekty. Wnioskodawca powinien uwzględnić taką fakturę korygującą w rejestrze sprzedaży w miesiącu, w którym wystawiona została pierwotna faktura i jednocześnie skorygować deklarację VAT-7 za ten miesiąc.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Czy w przypadku zaistnienia okoliczności do odstąpienia od udzielonego wcześniej rabatu i wystawienia korekty faktury VAT (zwiększającej podstawę opodatkowania) Spółka powinna ową korektę ująć w ewidencji oraz deklaracji VAT za miesiąc, w którym zaistniały okoliczności uprawniające Spółkę do odstąpienia od przyznanego wcześniej rabatu tj. wystawienia korekty faktury VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Należny podatek VAT wynikający z faktury korygującej wystawionej w związku ze zwiększeniem kwoty należności z tytułu zawartej umowy leasingu finansowego, powinien być wykazany z rozliczeniu za miesiąc, w którym zawarty zostanie aneks do umowy i wystawiona zostanie faktura korygująca.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 32 ms