Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Austria

Czy w związku ze świadczonymi usługami posiada Pan prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w zakupach, które bezpośrednio związane są z tymi czynnościami?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. -Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.08.2006 r. stwierdza, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, jeżeli importowane lub nabyte towary ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowe jest stanowisko Banku , zgodnie z którym kapitalizacja odsetek od pożyczki udzielonej przez rezydentów Austrii nie stanowi ( w rozumieniu art. 26 ust. 1 i art. 21. ust. 1 updop) rzeczywistej wypłaty i nie skutkuje powstaniem po stronie Banku obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku az do momentu ich faktycznej wypłaty ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r ...

Jak będą kwalifikowane płatności za zakup oprogramowania komputerowego oraz za usługi serwisowania oprogramowania ? czy można zaliczyć je do płatności licencyjnych, czy też do "zysków z przedsiębiorstwa" ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 12 umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr ...

Czy ponoszone przez Spółkę opłaty na rzecz firmy X z Austrii mieszczą się w definicji należności licencyjnych zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Austrią ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 12 umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr ...

czy w świetle zawartych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a odpowiednio Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Republiką Federalną Niemiec umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - depozyty międzybankowe mieszczą się w pojęciu "pożyczki dowolnego rodzaju" i tym samym, Bank X nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła z tytułu depozytów wniesionych do Banku X przez banki zagraniczne mające siedzibę w ww. krajach ??

Działając na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie: art. 11 ust. 3 pkt d) umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od mająt ...

Czy połączenie Spółki, dotychczasowego udziałowca 6 Spółek Zależnych z siedzibą w Polsce, z inną spółką z siedzibą w Austrii ma wpływ na bieg dwuletniego okresu posiadania udziałów w spółce zależnej, wymaganego dla celów zwolnienia dywidendy z opodatkowania u źródła?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z siedzibą w Austrii z dnia 29.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy połączenie Spółki, dotychczasowego udziałowca 6 Spółek Zależnych z si ...

Dotyczący dokonywanego przez podatnika przemieszczenia towarów z terytorium Austrii na terytorium Polski.

Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 2 grudnia 2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 13 grudnia 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U ...

Czy renta uzyskiwana w Austrii podlega opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r ...

Czy dochody uzyskane z tytułu renty inwalidzkiej podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień: - umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii z dnia 2 października 1974 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i majątku ...

Czy dochód z tytułu polisy na życie podlega opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r ...

Generowanie strony w 7 ms