Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2003r w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Paryżu informuje, że stosownie z art. 16 umowy między Rządem Po ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w odpowiedzi na pismo z 14.03.2003 r. w sprawie ulg podatkowych w rozliczeniu za 2002 r. z tytułu wydatków związanych ze studiami córki oraz opłat na rzecz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanych z wykonywaniem zawodu informuje: I. Stos ...

Czy koszty dojazdów na posiedzenia, koszty noclegów i posiłków, ponoszone przez Spółkę na rzecz członka Rady Nadzorczej zamieszkałego na stałe w Chile są przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu? Jaką należy sporządzić deklarację? Czy Spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r., przesłane do tut. Urzędu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniu 06.10.2003 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania przychodów osoby zagranicznej, Naczelnik U ...

zakres stosowania następujących przepisów prawa podatkowego:-art. 3, art. 21 ust. 1 pkt 33 (obowiązujący w 2003r.), art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 16 umowy z dnia 18 września 1976 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 20.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania ...

W 2003 r. nie uzyskałem w Polsce żadnych dochodów, natomiast uzyskałem dochody za granicą (we Francji). Na stałe przebywam za granicą , gdyż tam mam adres zamieszkania , a w Polsce przebywam tylko na urlopach wypoczynkowych. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, czy za 2003 r. z dochodów uzyskanych za granicą muszę rozliczyć się w Polsce ?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 08 stycznia 2003 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie przed sądem administracyjnym, wg stanu prawnego na 31 grudnia 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, że zgod ...

Czy dochody uzyskane w kraju z działalności gospodarczej należy opodatkować łącznie z dochodami uzyskanymi we Francji z tytułu umowy o pracę?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r., uzupełnione w dniu 09.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2003 r. w kraju oraz za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, ...

Jak podatkowo traktować naliczonych i skapitalizaowane odsetki od umowy pożyczki udzielonej Spółce przez podmiot belgijski w zakresie art. 12, 21 oraz 26 ustawy o p.d.o.p. oraz art. 11 umowy z dnia 14 września 1976 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a Belgią.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11.2003 r. o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Jak wynika z treści zapytania podatnika, Spółka X - rezydent podatkowy w Belgii - udzieliła Spółce z o ...

Czy od dochodu z czeskiej emerytury pobiera się podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 18 umowy z dnia 24.06.1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189) – renty, emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacone osobie zamieszkałej w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. ...

Jakie dokumenty należy przedstawić w Urzędzie Skarbowym w Polsce lub w Urzędzie Skarbowym w Singapurze, aby otrzymać zwrot nadpłaconego podatku dochodowego od dywidendy wypłaconej w Singapurze przez Spółkę X za rok 2000r w/g stawki 24,5%?

Na podstawie art.14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr.137 poz. 926 ze zm.) ustosunkowując się do interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych udzielonej pismem z dnia 24 lutego 2004r. US 72/ROP1/423/55/04/AW na zapytanie “XXX” S.A. z/s w Warszawie – Dyrektor Izby Skarbowej nie akceptuje przedstawionego w w/w piśmie stanowiska, informując: Z ...

Czy w sytuacji gdy powstałe w Polsce odsetki od pożyczki nie zostały wypłacone pożyczkodawcy, os.pr. z siedzibą w Norwegii, lecz przeznaczone na powiększenie kapitału Spółki polskiej, Pożyczkodawca powinien odprowadzić zryczałtowany podatek od uzyskanych odsetek w Polsce za pośrednictwem płatnika, którym jest Spółka polska?

Działając na podstawie art. 14b. § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pismem Nr PD-005U-570/IJ/03 z dn. 31.12.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu 22.01.2004 r.) zmienił odpowiedź Nr US40/DP/423/EN/315/2003 z dn. 01.12.2003 r. Naczelnika Ur ...

Generowanie strony w 79 ms