Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: otrzymanie prowizji


Czy prowzja otrzymana przez Starostwo Powiatowe za pobór na rzcze Miasta opłaty skarbowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wniesionego w dniu 15 maja 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach postanawiauznać, że czynność związana z poborem ...

Czy otrzymana prowizja podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10.05.2007 r. wpłynął wniosek Strony (uzupełniony w dniu ...

dotyczy ustalenia daty powstania przychodu z tytułu świadczonych przez Spółkę usług pośrednictwa dla podmiotu unijnego - na podstawie art. 12 ust. 3a

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie momentu powstania przychodu z tytułu świadczonych usług pośrednictwa w świetle art. 12 ust. 3a ustawy z ...

Czy koszty z tytułu prowizji pośredników ubezpieczeniowych powinny być na podstawie obecnego brzmienia art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych i w związku z tym rozliczane na takich samych zasadach jak dla celów rachunkowych tj. być potrącane w tym okresie, w którym został osiągnięty przychód z tytułu składki?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo prowadzi działalność ubezpieczeniową. Towarzystwo zawiera lub zleca zawieranie umów ubezpieczenia uprawnionym pośrednikom ubezpieczeniowym, spełniającym warunki uznania ich za agentów lub brokerów ubezpieczeniowych w rozumieniu ustawy o pośrednictwie w działalności ubezpieczeniowej z dnia 22.05.2003r. W celu uzyskania przychodów ...

Czy inkasenci będący czynnymi podatnikami VAT winni wystawić fakturę, jako udokumentowanie usługi pobierania opłaty targowej, czy też urząd powinien dokonać wypłaty należności na podstawie listy wypłat ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Urzędu Miejskiego z dnia 18.05.2007 r. (uzupełnionego 24.05.2007r. oraz 26.06.2007r.) dotyczącego udzielenia interpretacji co do sposobu dokumentowania świadcze ...

Ustalenie, czy otrzymana od kontrahenta prowizja za świadczenie usługi jest kwotą brutto, czy też kwotą netto, do której należy doliczyć podatek VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 30 ms