Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: futures

Czy dochody wynikające z różnic kursowych związanych z realizacją transakcji zabezpieczających zaliczane są do dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i jako takie podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3, art. 12 ust 3, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku B. S.A. z dnia 12.04.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu ...

Czy spółka powinna jako przychody osiągnięte z operacji w danym dniu wykazać wszystkie transakcje ze zrealizowanym zyskiem, a jako koszty wszystkie transakcje z poniesioną stratą, czy jednak właściwe będzie wykazanie wyłącznie wyniku per saldo wykazanego na rachunku maklerskim w pozycji zrealizowany zysk/strata jako rzeczywistego wyniku dnia ze zrealizowanych transakcji - w takim przypadku gdy wynik per saldo będzie dodatni to powinien być wykazany jako przychód spółki, natomiast jeżeli wynik per saldo będzie ujemny to czy spółka powinna go wykazać jako koszt czy jako zmniejszenie przychodu. Jak prawidłowo wykazać koszty zapłaconych prowizji od transakcji - czy koszty prowizji należy wykazać jako koszty czy jako zmniejszenie przychodu z tego źródła? Czy spółka właściwie postępuje naliczając różnice kursowe na rachunku maklerskim, który nie jest rachunkiem bankowym? Czy spółka właściwie postępuje przeliczając wpływy na rachunek maklerski wyrażone w walutach obcych z operacji giełdowych w danym dniu na walutę PLN wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

rozpoznanie różnic kursowych przy wycenie transakcji terminowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Wycena do wartości godziwej walutowych transakcji NDF oraz innych walutowych transakcji na instrumentach pochodnych (nie noszących charakteru transakcji zabezpieczających) nie skutkuje powstaniem różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, czyli – wbrew temu jak uważa Spółka – nie może być przez Spółkę w rachunku podatkowym zaliczona do przychodów/kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

W którym momencie, w przypadku rozliczenia nierzeczywistego Transakcji FORWARD, kwota w PLN płacona przez Bank na rzecz Spółki będzie stanowić przychód Spółki zgodnie z art. 12 ust. 3 i ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Ustalenie podstawy opodatkowania dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieni ...


1. Dodatnie wyniki netto transakcji, zwiększające saldo konta prowadzonego przez brokera należy uznać za przychody. 2. Ujemne wyniki netto transakcji, zmniejszające saldo konta prowadzonego przez brokera, stanowią koszty uzyskania przychodów. 3. Kwoty przelewane z rachunku Wnioskodawcy prowadzonego w banku, na konto prowadzone przez brokera, nie należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. 4. Kwoty wypłacane od brokera, czyli kwoty przelewane z konta prowadzonego przez brokera na rachunek Wnioskodawcy prowadzony w banku, nie zwiększające saldo konta, nie stanowią przychodów do opodatkowania. 5. Datą uzyskania przychodu jest data realizacji praw z pochodnych instrumentów finansowych, na podstawie art. 17 ust. 1b (zakończenia transakcji). Datę zamknięcia pozycji należy wykazać wg czasu obowiązującego w chwili zamknięcia danej pozycji w Polsce. 6. Data zamknięcia pozycji (zakończenia transakcji) zakończonej wynikiem ujemnym jest datą poniesienia kosztu. 7. Przychody przelicza się według kursów, ogłoszonych przez bank, z którego usług podatnik korzystał. 8. Koszty uzyskania przychodu ponoszone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 9. Przychody uzyskane walutach obcych, w przypadku, gdy uzyskane zostały w dniu, dla którego bank, z którego usług podatnik korzystał, nie ogłosił kursu mającego zastosowanie przy kupnie walut, przelicza się na PLN wg kursu analogicznie ogłoszonego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień uzyskania przychodu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, podejmowanych przez Bank jako podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, obrotem dla celów VAT jest zysk osiągnięty przez Bank z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając ...

Generowanie strony w 38 ms