Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie członka rady nadzorczej

Odliczenia od podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.03.2003r w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Paryżu informuje, że stosownie z art. 16 umowy między Rządem Po ...

Koszty uzyskania przychodów

W uzupełnieniu pisma z dnia 31.03.2003 r. znak: PD1-412/100/2003 Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia, iż zawarta w nim interpretacja przepisów dotyczących opodatkowania wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej obowiązywała w stanie prawnym przed 31.12.2002 r. Obecnie, w roku 2003 obowiązuje następująca interpretacja: Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ...

Czy koszty dojazdów na posiedzenia, koszty noclegów i posiłków, ponoszone przez Spółkę na rzecz członka Rady Nadzorczej zamieszkałego na stałe w Chile są przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu? Jaką należy sporządzić deklarację? Czy Spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r., przesłane do tut. Urzędu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniu 06.10.2003 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania przychodów osoby zagranicznej, Naczelnik U ...

Czy należy pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku gdy Spółka będzie wypłacała wynagrodzenie za posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkom, będących obywatelami USA i Szwajcarii oraz czy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku gdy Walne Zgromadzenie powoła na członka Rady Nadzorczej ww. osoby bez wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady.

Przychody osób pełniących funkcję członka Rady Nadzorczej na podstawie aktu powołania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaliczane są każdorazowo do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, wymienionej jako odrębne źródło przychodów w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz.176 z 2000 r. ze zm.). Uszczegółowienie i r ...

Jaki art. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stosować w przypadku wypłaty diet, (czyli wynagrodzenia za posiedzenia), społecznym członkom rady nadzorczej i zarządu: art. 13 pkt 7 czy art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przychody otrzymywane przez osoby należące do składu rad nadzorczych i zarządu spółdzielni mieszkaniowej są to przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W związku z powyższym zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, którzy dokonują wypłat ...

Czy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota wypłacona przez Spółkę członkowi Rady Nadzorczej nie będącemu pracownikiem, tytułem zwrotu kosztów podróży służbowej za posiedzenie Rady Nadzorczej wyliczona wg tzw. "kilometrówki", tj. w wysokości wynikającej z iloczynu przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 km przebiegu.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 4 marca 2004r. Urząd Skarbowy informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wasze Przedsiębiorstwo wypłaca członkowi Rady Nadzorczej niebędącemu pracownikiem kwotę pieniędzy tytułem zwrotu kosztów podróży za posiedzenie Rady Nadzorc ...

Czy wynagrodzenia Prezesa Rady Aptekarskiej stanowią przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108) Krajowy Zjazd Aptekarzy na mocy podjętej uchwały ustalił i poszerzył wykaz stanowisk w organach izb aptekarskich, za które można przyznać wynagrodzenie. Korzystając z postanowień tych uchwał Okręgowa Rada Aptekarska w Kaliszu nosi się z zamiarem przyznania wyn ...

Czy kwoty kosztów uczestnictwa członkom za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Rady Osiedla podlegają zwolnieniom zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dn. 19.02.2004r. (uzupełnione w dn. 16.03.2004r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając na podstawie art. 14a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt. 7 ustawy z dn. 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze z ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynagrodzenia dla osób będących członkami rady nadzorczej spółki z o.o. ?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na zapytanie Spółki z 29.03.2004 r. (złożone w tut. organie 02.04.2004 r.) odnośnie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia dla osób będących członkami rady nadzorczej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje. Zgodnie z ar ...

Czy wydatki na rzecz członka rady nadzorczej (szkolenia, egzaminy, delegacje) będącego kandydatem na członka zarządu, na którym istnieje wymóg posiadania kwalifikacji do pełnienia funkcji zarządu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej są kosztem uzyskania przychodów?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 18.03.2004 r. (znak: US. III/423-1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia jej treść: Z treści zapytania wynika, że Spółdzielcza ...

Generowanie strony w 27 ms