Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Hiszpania

Gdzie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanego przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Hiszpanii wynagrodzenia za pracę w Konsulacie Generalnym RP w Hiszpanii ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 15.11.1979 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1982 ...

Czy emerytura uzyskiwana z Hiszpanii, z tytułu wykonywania w przeszłości pracy podlega opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 15 listopada 1979 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ...

Czy umowa pożyczki zawarta z cudzoziemcem w Hiszopanii podlega opodatkowaniu pcc?

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 25.06.2007r.i dokonaniu ocen ...

Czy płatnik ma obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia nauczyciela – rezydenta hiszpańskiego?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 w związku z art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 15.11.1979 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opoda ...

Czy podlega opodatkowaniu w Polsce dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w Hiszpanii?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 w związku z art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 15.11.1979 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opoda ...

Czy osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Hiszpanii podlega opodatkowaniu w Polsce w związku z uzyskiwanymi przez nią dochodami na terytorium Polski?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 15.11.1979 r. między R ...

czy w związku z przebywaniem na terytorium Polski w 2008 r. powyżej 183 dni będzie podlegał w Polsce ograniczonemu czy nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie posta ...


Zakres ustalamia obowiązku podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy pożyczka udzielona przez spółkę hiszpańską podlega PCC?

W przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym Spółka otrzymuje oprocentowane pożyczki od Spółki mającej siedzibę poza terytorium Polski (dalej: pożyczkodawca lub spółka hiszpańska). Statut spółki hiszpańskiej będącej pożyczkodawcą stanowi, iż przedmiotem jej działalności jest „(i)świadczenie usług finansowych, dotyczących administracji i kierowania, wszelkiego rodzaju spółkom prywatnym, krajowym ...

Generowanie strony w 13 ms