Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: partnerstwo

Wniosek dotyczy opodatkowania czynności wykonywanych przez Uczelnię w ramach realizacji projektu objętego Umową o Partnerstwie na rzecz Rozwoju "Sojusz dla pracy".

Działając na podstawie art. 14a, art. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29.05.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług określonym w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze ...

Czy sformułowanie zawarte w par. 12 umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju „Nowe(…)” o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych lub umowy o korzystanie z rezultatów powierzonych zadań projektu, które są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim skutkuje u Administratora lub Partnera uzyskaniem przychodu do opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku, gdy następuje to w ramach działalności podmiotu biorącego udział w Partnerstwie na rzecz Rozwoju?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...


odliczenie podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji etap II”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

odliczenie podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminach Ł. i L.” w części przypadającej na inwestycje poczynione na majątku partnera projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy Spółce przysługuje prawo do zaliczenia podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację Projektu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

odliczenie podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów i usług dla potrzeb realizacji projektu „Budowa infrastruktury okołoturystycznej w gminach Ł. i L.” w części przypadającej na inwestycje poczynione na majątku partnera projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Skutki podatkowe otrzymanych od Beneficjenta Projektu „Badanie trendów rozwojowych w województwie poprzez wyznaczanie ośrodków wzrostu i obszarów stagnacji” środków pochodzących z dotacji rozwojowej. Możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków przeznaczonych na zakup środków trwałych oraz pozostałych kosztów kwalifikowanych pokrytych otrzymanymi środkami finansowymi, jak również podatku od towarów u usług naliczonego od wydatków kwalifikowanych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Min ...

Gmina w związku z realizacją projektu „...” ma prawo do odliczenia podatku w części, która po zakończeniu jego realizacji stała się własnością partnerów projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy współudział w realizacji-finansowaniu projektu (rozliczenie między liderem a partnerem) zalecany przez SPPW tj. w sposób opisany w możliwości nr 3, gdzie miasto jako lider i P spółka z 0.0. jako partner rozliczają się z wykonawcą usług odrębnie, stosownie do swoich zakresów prac, gdzie z kolei otrzymane dofinansowanie z SPPW gmina przekazuje na konto P, może w jakikolwiek sposób stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 20 ms