Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Luksemburg

czy dywidenda wypłacana przez spółkę z siedziba w Luksemburgu będzie podlegała opodatkowaniu w Polsce ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz ...

Czy uzyskany dochód z tytułu odsetek od oszczędności przechowywanych w banku luksemburskim jest objęty podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz na jakim formularzu winna Pani złożyć zeznanie podatkowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz.U.z 2005r. nr.8 poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2006r. ( wpływ do tutejszego organu podatkowego w dn. 14.04.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów st ...

Pytanie podatnika brzmi:czy istnieje obowiązek naliczenia i odprowadzenia podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy pożyczki w sytuacji, gdy w przedmiotowej sprawie „A” jest Spółką zarejestrowaną w Luxemburgu, a środki finansowe stanowiące przedmiot pożyczki w chwili zawarcia umowy znajdowały się w Luxemburgu (poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

Wnioskiem z dnia 10 listopada 2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 21.11.2006r.) uzupełnionym pismem z dnia 15.02.2007r. N. sp. z o.o. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji dotyczącej kwestii, czy umowa pożyczki zawarta w Luxemburgu pomiędzy N. sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli a A I z siedzibą w Luxemburgu podlega opodatkowaniu ...

czy dochody uzyskane przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce w wyniku:1. umorzenia udziałów w spółce kapitałowej oraz2. likwidacji spółki kapitałowejz siedzibą w Luksemburgu, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dania 14 czerwca 1995 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od ...

Dywidenda wypłacona podatnikowi rezydentowi RP przez Spółkę rezydenta Wielkiego Księstwa Luksemburg.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieni ...

W jaki sposób będą opodatkowane w Polsce dywidendy wypłacane przez Spółkę na rzecz Funduszu i czy na Spółce będą ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w odniesieniu do wypłacanych dywidend?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Umowa pożyczki zawarta przez podmiot zagraniczny, pieniądze w chwili dokonania czynności znajdowały się poza terytorium RP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Ustalenie obowiązku podatkowego w 2007 r. i w latach następnych w związku z uzyskiwaniem dochodów w Wielkim Księstwie Luksemburga

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

W przypadku usług finansowych świadczonych dla polskiego nabywcy miejscem opodatkowania będzie terytorium kraju. Polski podatnik rozpoznaje z tego tytułu import usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w związku ze zbyciem części lub całości posiadanych jednostek uczestnictwa wymienionego funduszu wnioskodawca będzie zobowiązany do opodatkowania uzyskanego dochodu w Polsce, a jeśli tak to według jakich zasad należy obliczyć wysokość podatku?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 14 ms