Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Japonia

czy od prowizji agencyjnej płaconej agentowi będącemu osobą prawną, mającemu siedzibę w Japonii, nie posiadającemu oddziałów oraz filii na terenie Polski i regulującemu podatki w japońskim urzędzie skarbowym Spółka winna pobrać podatek w wyskości 20% ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie umowy z dnia 20 lutego 1980 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U z 1983 r. Nr 12, poz.60), zwanej dalej umową polsko-japońską, M ...

Czy dochody z pracy naukowej wykonywanej w Japonii podlegaja opodatkowania w Polsce według metody wyłączenia z progresją?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Japonią z dnia o dnia 20 lutego 1980 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, (Dz. U. z 1983 r., Nr 12, poz. 6 ...

Zpytanie Strony w zakresie możliwości zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów od dochodów uzyskanych z tytułu pracy twórczej poza granicami kraju.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany działając na podstawie art. 14 a oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizy ...

Nabycie przez Spółkę towarów od kontrahenta japońskiego, w sytuacji gdy towary przemieszczone zostały z terytorium Holandii i Wielkiej Brytanii, stanowi dostawę towaru, dla której podatnikiem jest nabywca - art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

1. Czy z tytułu wypłat na rzecz japońskiego kontrahenta na Wnioskodawcy ciążyć będą obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego? 2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1 - w jakiej wysokości (przy zastosowaniu której stawki) i w jakich terminach Wnioskodawca winien pobrać ten podatek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy od wypłacanych należności z tytułu poręczeń kontrahentowi z Japonii należy potrącić zryczałtowany podatek dochodowy, w świetle art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przepisów wynikających z umowy między PRL a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Obowiązek podatkowy w Polsce w 2008 r. rezydenta Japonii w związku z jego pobytem na terytorium Rzeczypospolitej polskiej nieprzekraczającym 183 dni w roku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...


Czy z tytułu wypłaty wynagrodzenia na rzecz „Spółki N” za usługi świadczone na podstawie Umowy, Spółka zobowiązana jest pobrać i odprowadzić na konto właściwego urzędu skarbowego podatek u źródła w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...


Generowanie strony w 26 ms