Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Dania

czy powstaje obowiązek pobrania podatku dochodowego przez płatnika w Polsce w wysokości 5% z uwagi na wypożyczonie maszyny rolniczej od kontrahenta z Danii ?

Działając na podstawie art. 14 e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 12 Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od doch ...

Czy dochody uzyskane w Danii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie p ...

Jaki jest zakres obowiązku podatkowego w Polsce w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania Podatniczki na terytorium Danii?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie p ...

1. Czy zapłacone odsetki z tytułu kredytu obrotowego udzielonego w rachunku bieżącym za granicą, przy wykorzystaniu części środków w kraju, kwalifikują się, zgodnie z art. 21 updop, do przychodów z tytułu odsetek uzyskanych w Polsce? 2. Czy w przypadku zakwalifikowania tych odsetek do przychodów (o których mowa w pytaniu nr 1), należy zgodnie z art. 26 updop, pobierać zryczałtowany podatek od dochodu uzyskanego przez nierezydenta z uwzględnieniem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie p ...

Czy dochody uzyskane w Danii z tytułu stypendium podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie p ...

Jak należy opodatkować dochody z pracy wykonywanej na terytorium Danii?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie p ...

W jaki sposób należy opodatkować wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w Danii?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie p ...

Gdzie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanego wynagrodzenia za pracę w ambasadzie polskiej w Kopenhadze?

Działając na podstawie art. 14e, art. 14a § 4 oraz art. 169 § 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 06.12.2001 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie p ...

czy należność wypłacona zagranicznemu podwykonawcy budowlanemu w zakresie usług najmu sprzętu budowlanego (wykopy koparką, usługi dźwigu przy montażu domu, wylewanie betonu pompą do betonu, ustawianie rusztowań budowlanych, wylewanie jastrychu itp.) na budowie domów realizowanych za granicą na terenie tego państwa, w którym stale rezyduje dany podwykonawca podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie przepisów: konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylan ...

czy istnieje obowiązek opodatkowania u źródła odsetek, przekazywanych na rzecz podmiotu z siedzibą w Danii w związku z umową pożyczki ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), stosownie do postanowień art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udz ...

Generowanie strony w 567 ms