Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powiązania osobowe

Skorzystanie przez podatnika z prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w sytuacji, gdy nie nabywa on przedsiębiorstwa na podstawie jednej umowy sprzedaży, lecz szeregu kolejnych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest sprzedaż poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa, stanowi obejście wynikającego z art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy zakazu korzystania z możliwości odliczania kwoty podatku naliczonego od kwoty podatku należnego.

Izba Skarbowa w Toruniu decyzją z dnia 29 października 1997 r. utrzymała w mocy decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu z dnia 15 lipca 1997 r. określającą podatnikowi - spółce akcyjnej "E." w T. zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące styczeń, luty i marzec 1997 r. oraz ustalającą dodatkowe zobowiązanie podatkowe za te miesiące, a nadto umarzającą postępowanie dotycząc ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem o stosowanie przepisów dotyczących stosowania poziomu cen w transakcjach między podmiotami powiązanymi - art. 11 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Przepisy art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych / Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 / określają przypadki , w których organy podatkowe uznać mogą, że podatnik jest "powiązany" z innym podmiotem. Jednocześnie, stwierdzenie przez organy podatkowe, że podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe niż należałoby oczekiwać na skutek powiązań z innym podmiotem, daje prawo tym ...

Czy metoda rozsądnej marży (,,koszt plus")jest prawidłowa dla opisanej struktury współpracy Grupy? Czy podstawa kosztowa opisana w sekcji 2 zapytania podatnika pozwala spełnić założenia metody rozsadnej marzy? Czy zryczałtowany narzut na kosztach spełnia wymogi o których mowa w par. 6 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie cen transferowych? Czy zakres narzutu zysku od 15% do 27% i docelowy poziom 21% spełnia kryteria rynkowe? Czy przyjęcie dla usługi produkcyjnej tych samych zasad ustalania ceny jak dla produkcji wyrobów jest prawidłowe?

Odpowiadając na pismo z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zakresu stosowania przepisów art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych – Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordyn ...

W związku z tym podatnik pyta się, czy mają wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu dodatnie/ujemne różnice kursowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością kwoty przejętego przez osobę trzecią długu wyrażonego w USD, a wartością kwoty w złotych polskich jaką dłużnik zapłacił osobie trzeciej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie ...

Czy Spółka przyjęła właściwą metodologię kalkulacji ceny i czy wybrana metoda kalkulacji ceny nie naraża jej na ryzyko szacowania przychodu przez kontrolę podatkową?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje, co następuje: Zapytanie dotyczy wyboru właściwej metody kalkulacji cen w sytuacji gdy ta sama zagr ...

Czy Podatnik będzie mógł zaliczyć wierzytelność do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli udziałowcami spółki są miedzy innymi jej wierzyciele?

Wnioskodawca w złożonym wniosku dnia 17.07.2006r. i piśmie uzupełniającym z dnia 16.10.2006r. przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że podatnik prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki jawnej A. W 2004 i 2005 roku spółka dokonywała wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na teren Słowacji. Głównym odbiorcą na tym terenie była zarejestrowana w Słowacji spółka X s.r.o., w której udział ...


Wnioskująca złożyła zapytanie, czy fakt równoczesnego posiadania przez tę samą osobę fizyczną udziałów w jednej Spółce (spółka z o.o.) oraz zasiadania przez nią w radzie nadzorczej drugiej Spółki (spółka akcyjna) kwalifikuje obie Spółki jako podmioty powiązane w rozumieniu art. 11 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego w dniu 5.10.2006r. W dniu 25.10.2006r. wpłynęło do organu podatkowego uzupełnienie niniejszego wniosku. Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: Jeden z udziałowców Podatnika jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej Spółki „J” S.A., przy czym wielkość j ...


Powiązania między podmiotami oraz sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 34 ms