Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nota korygująca

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje, iż, w sytuacji opisanej przez Panią nie ma możliwości wystawienia przez Panią dla siebie faktury VAT RR. Stosownie do zapisu art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) za pomocą faktury wewnętrznej dokumentowane są takie czynności jak: ...

Z uwagi na błędnie określony w fakturach symbol PKW i U podatnik wystawił faktury korygujące. Błąd ten nie powodował zmiany stawki opodatkowania podatkiem VAT. Czy otrzymane faktury korygujące można traktować jako noty korygujące? Czy istnieje konieczność wystawienia z tego tytułu faktur korygujących swoim odbiorcom?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r. znak L.dz. 21/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. ...


1. Oznaczenie nabywcy i sprzedawcy na fakturze VAT 2. Możliwość wystawiania noty korygującej przez sprzedawcę 3. Stawka podatku VAT dla kapusty i ogórków kwaszonych.

Dotyczy: zapytania z dnia 8.09.2003 r. skierowanego do Urzędu Skarbowego w Miechowie w sprawie oznaczenia nabywcy i sprzedawcy na fakturze VAT, możliwości wystawiania przez sprzedawcę not korygujących oraz w sprawie określenia stawki podatku VAT dla kapusty kwaszoneji kwaszonych ogórków. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 Ordynacji podatkowej wyjaśnia: W pierws ...

- stawka podatku dla różnicy ilości sprzedanego drewna, powstałej w wyniku precyzyjnego pomiaru przez odbiorcę zagranicznego od zadeklarowanej w dokumencie SAD?

Odpowiadając na zapytanie Nadleśnictwa z dnia 18.11.2003 r. (data wpływu do US 21.11.2003 r.) tut. Organ podatkowy na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Nadleśnictwo realizuje sprzedaż drewna do odbiorcy zagranicznego. Drewno sprzedawane ...

- w przedmiocie wystawienia dokumentów korygujących do faktur VAT zawierających dane takie jak: nazwę, adres i NIP dotyczące nabywców, to jest Spółdzielni przejętych przez inny podmiot.

Naczelnik Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.01.2004 r. (data wpływu 22.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie wystawienia dokumentów korygujących do faktur VAT zawierających dane takie jak: nazwę, adres i N ...

Firma X zwraca się z uprzejmą prośbą o pisemną interpretację przepisu § 46 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Dz. U. Nr 27 póz. 268 dotyczącego zasad wystawiania not korygujących.Spór dotyczy faktur wystawianych przez Telekomunikację Polską S.A.W miesiącu sierpniu 2003r. nastąpiła zmiana użytkownika poprzez rozwiązanie umowy z firmą Y i zawarcie umowy z nowym użytkownikiem z firmą X (ten sam adres).Po rozwiązaniu urnowy Telekomunikacja Polska S.A. w dalszym ciągu do miesiąca listopada 2003r. wystawiała faktury obciążające za rozmowy telefoniczne firmę Y pomimo, że z ta firmą umowa została dawno rozwiązana. Błędnie wystawione faktury odesłaliśmy do Telekomunikacji Polskiej S.A. z prośbą o wystawienie faktur z poprawną nazwą nabywcy. Pomimo próby wyjaśnienia w Oddziale Lubelskim Telekomunikacji S.A. nie zostały nam dostarczone żadne poprawnie wystawione faktury obciążające firmę X.Dnia 06-01 -2004r. został wystawiony przez Telekomunikację Polską SA. duplikat obejmujący okres rozliczenia rozmów telefonicznych od 01-09-2003r. do 31-l2-2003r. z błędną nazwą nabywcy i brakiem numeru NIP nabywcy na fakturze. Po ponownych prośbach dotyczących umieszczenia poprawnej nazwy nabywcy na fakturze VAT otrzymaliśmy fakturę korygującą do duplikatu wystawionego z błędną nazwą nabywcy oraz notę korygującą wystawioną przez Telekomunikację Polska S.A.Po telefonicznej konsultacji z pracownikiem III Urzędu Skarbowego w Lublinie uzyskaliśmy informacje, że nie można w drodze wystawienia noty korygującej zmienić podmiotu umowy sprzedaży z jednego istniejącego realnie na drugi mający również swój byt cywilnoprawny i podatkowy. (Telekomunikacja Polska S.A. domagała się już we wrześniu aby notą korygującą zmienić na fakturach nazwę firmy Y na X, a są to dwa odrębnie działające podmioty gospodarcze).Ponadto uprawnienie do skorygowania faktury notą korygującą przysługuje wyłącznie nabywcy - a firma X otrzymała do podpisu notę korygującą wystawioną przez Telekomunikacje. Polska S.A.Zwracamy się z prośbą o pisemne wyjaśnienie, czy nazwę nabywcy: Y można zmienić notą korygującą na firmę: X, a jeżeli taka zmiana jest prawidłowa to w jaki sposób możemy poprawnie zaksięgować otrzymany duplikat z dnia 06-01-2004 dotyczący roku 2003 i fakturę korygującą wystawioną do lego duplikatu dnia 16-01-2004r., aby prawidłowo rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Spór dotyczy faktur wystawianych przez Telekomunikację Polską S.A.W dniu 2004-03-15 otrzymaliśmy odesłane wcześniej do Telekomunikacji Polskiej S.A. sporne faktury VAT wystawione na użytkownika, z którym została rozwiązana umowa w sierpniu. (Zaistniała sytuacja została opisana w piśmie wysłanym na ręce Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie w dniu 2004-03-10).Telekomunikacja Polska S.A. wystawiła do nich noty korygujące prosząc o ich podpisanie. W związku z tym, że nastąpiła zmiana użytkownika z jednego podmiotu gospodarczego na drugi istniejący podmiot gospodarczy nie chcemy podpisywać tych not bez konsultacji z Urzędem Skarbowym.W związku z tym przesyłamy kserokopie w/w faktur i not korygujących prosząc jeszcze raz o pisemną interpretację przepisu dotyczącego wystawiania not korygujących.Zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w postanowieniu otrzymanym w dniu 18-03-2004r. przedstawiamy nasze stanowisko dotyczące interpretacji przepisu § 43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Dz. U. Nr 27 póz. 268 dotyczącego zasad wystawiania not korygujących.Naszym zdaniem, według § 43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Dz. U. Nr 27 póz. 268 dotyczącego zasad wystawiania not korygujących, uprawnienie do skorygowania faktury notą korygującą przysługuje wyłącznie nabywcy a nabywcami są podmioty na rzecz, których dokonywana jest sprzedaż.Ponadto uważamy, że notą korygującą nie można zmienić na fakturze jednego podmiotu gospodarczego na drugi podmiot gospodarczy. § 43 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. Dz. U. Nr 27 póz. 268 dotyczący zasady wystawiania not korygujących mówi o możliwości wystawienia noty korygującej przy wystąpieniu pomyłki dotyczącej jakiejkolwiek informacji określającej danego nabywcę (tzw. błędy formalne). „Jakakolwiek informacja" to naszym zdaniem jest to jedna błędna dana zawarta w adresie nabywcy.W dniu 2004-03-17 przesłaliśmy na ręce Trzeciego Urzędu Skarbowego kserokopie wszystkich spornych faktur i not korygujących wystawionych przez Telekomunikację Polska S.A., podtrzymując nasze stanowisko, że notą korygującą nie można zmienić na fakturze firmy: Y na firmę X ani zmieniać więcej danych w adresie niż jedna dana.

Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.03.2004 r. (data wpływu do tut. organu 16.03.2004 r.) dotyczącego zmiany nabywcy na fakturze VAT poprzez notę korygującą informuję iż, zgodnie z § 43 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku ...

Czy dokonano prawidłowego rozliczenia dokumentów na dzień połączenia Spółek tj. na dzień dokonania wpisu tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego, sporządzając za okres od daty wpisu do daty uzyskania informacji o tym wpisie przez podmiot przejmujący: - korekty faktur wystawionych w tym okresie przez łączące się spółki (korekty zostaną ujęte w rozliczeniu podatku VAT za luty 2004 r., - noty korygujące dla nabywców towarów, którzy otrzymali paragony fiskalne od spółki przejmowanej, w których dokonano zmiany danych sprzedawcy.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 12.02.2004 r. Spółka z o.o. „ABC" zwróciła się z zapy ...

Dotyczy zmiany adresu spółki oraz twierdzenia, że faktury VAT z figurującym nowym adresem podmiotu, nie powodują utraty prawa do odliczenia podatku wykazanego w przedmiotowych dokumentach, nawet w przypadku rezygnacji z prawa do wystawiania not korygujących.

W odpowiedzi na wniosek złożony w tut. Urzędzie Skarbowym w dniu 9 lutego 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, Spółkazmieniła adres siedziby, a ...

Czy podatnik może wystawić notę korygującą, jeżeli faktura zawiera pomyłki w zakresie adresu nabywcy?

Elementy składowe faktury określa § 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. nr 27, poz. 268 ze zm.). Adres jako element składowy faktury wymieniony jest w ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, a sprzedawca zgodnie z § 42 ust. 1 tego rozporządzenia wystawia fakturę korygującą rów ...

Generowanie strony w 7 ms