Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: należności publicznowprawne


Czy nie występuje konieczność rozpoznania przychodów należnych z tytułu opłat partycypacyjnych u Spółki zarządzającej strefą ekonomiczną, gdy nie pobiera ona tych opłat od Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie strefy? Zgodnie z regulaminem strefy, Przedsiębiorcy pokrywają koszty ponoszone przez Zarządzającego. Zgodnie z wielostronną umową Inwestorzy zwolnieni są z opłat strefowych, co stanowi pomoc publiczną, notyfikowaną przez Komisję Europejską.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

Czy zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z 5 września 2006 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych Dz. U. z 2006 r. Nr 169 poz. 1202 można skorzystać z umorzenia zobowiązań podatkowych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2007 r. (uzupełnionego w dniu 19.02.2007 r.) oraz wniosku złożonego w Urzędzie Skarbowym Kraków Nowa Huta przesłanego zgodnie z właściwością miejscową do Urzędu Skarb ...


Czy czynności pobierania opłaty uzdrowiskowej i przekazywania jej na rachunek bankowy Urzędu Miasta są usługami finansowymi, które wyłączają z możliwości opodatkowania przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Jeśli nie, to jakie to są usługi i jaka jest stawka zryczałtowanego podatku dla tych usług?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra ...

Czy w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego inkasentowi, będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą Urząd powinien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy i postępować zgodnie ze wskazaniami art. 41 i 42 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych odsetek.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 90 ms