Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: warsztat

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą - warsztat samochodowy w zakresie napraw mechanicznych ma obowiązek instalacji kasy fiskalnej z dniem 1 września 2006 r.?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005r Nr 8. poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 sierpnia 2006r w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, że p ...

Czy założona księga przychodów i roczhodów jest prawidłową ewidencją do księgowania zdarzeń gospodarczych w jednostce, która otrzymuje dofinansowanie kosztów utworzenia i prowadzenia warsztau terapii zajęciowej z budżetu jednostek samorządu terytorialnego?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 216, art.14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Maz. po analizie wniosku z dnia 12.10.2006r. o interpretację przepisów prawa podatkowego p o s t a n o w i ł uznać przedstawione stanowisko za prawidłowe w części dotyczącej ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży powinien być zaliczony do przychodów z działalności gospodarczej, co będzie kosztem uzyskania przychodu oraz czy w przypadku wyboru opodatkowania dochodów podatkiem liniowym stawka tego podatku będzie miała zastosowanie do dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, 216 i 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za prawidłowe stanow ...

Podatnik pyta czy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ma obowiązek zaistalowania w warsztacie samochodowym kasy rejestrującej i prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy jej użyciu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Podatnik zwrócił się o ...

Czy podatnik wykonujący wyłącznie usługi w zakresie badań technicznych pojazdów mechanicznych (PKWiU 74.30.Z, określone przez podatnika), po przekroczeniu 40 000 zł przychodów z tytułu świadczenia usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej musi zainstalować kasę fiskalną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy obowiązek podatkowy przy potwierdzeniu transakcji fakturą powstaje w dniu wystawienia faktury, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

brak prawa do odliczenia podatku naliczonego przez Wnioskodawcę, który nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń będących formą pomocy materialnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

1.Czy Spółka postępuje właściwe kwalifikując należności wypłacane na rzecz spółki zagranicznej jako wynagrodzenie za zarząd i doradztwo, tym samym nie pobierając podatku u źródła od wypłacanych należności?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

brak prawa do odliczenia przez Towarzystwo podatku VAT w ramach realizowanego projektu pn. „…”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 26 ms