Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zapis testamentowy

Czy wykonanie zapisu testamentowego w postaci obowiązku ustanowienia służebności osobistej mieszkania stanowi ciężar spadku pomimo, że zapis nie został jeszcze wykonany.

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Śródmieście stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku oraz uzupełnione w rozmowie telefonicznej o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...


Czy moge ujawnić oraz wprowadzić do ewidencji środków trwałych w trybie art. 22h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochoodwym od osób fizycznych część domu i budynek warsztatowy? Nie posiadam innego niz testament dokumentu potwierdzający tytuł prawny do tej nieruchomości. Sprawa toczy się jeszcze w Sądzie o nabycie praw spadkowych.

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer p o s t a n a w i a nie potwierdzić stanowiska zawartego w Pana wniosku U z a s a d n i e n i e Pismem z dnia 03.11.2006r (stempel UPT 13.11.2006r), uzupełnionym w dniu 16.0 ...

Które przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowanie do uzyskanego w 2007r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku, czy obowiązujący do 31 grudnia 2006r. przepis art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d) , czy przepisy obowiązujące w tym zakresie od 1 stycznia 2007r., t.j. nakładające obowiązek zapłaty 19% podatku od dochodu ze sprzedaży.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a, art. 217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 02.03.2007r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zryczałtowan ...

Ustalenie przepisów regulujących przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości otrzymanej na mocy zapisu testamentowego, z testamentu otwartego w 2006 r., a realizowanego w 2007 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Nabycie prawa do spadku po zmarłym dziadku, nabycie mieszkania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Kwalifikacja zapisu testamentowego jako kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w im ...

Czy w związku ze sprzedażą mieszkania powstał obowiązek uiszczenia podatku dochodowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając ...

Czy wnioskodawczyni przy sprzedaży w 2009r. lub 2010r. działek o nr 3102 i 6179/2 będzie obowiązana do zapłaty podatku?Jeżeli tak, czy podatek będzie płatny od całej wartości działek, czy też od części, która została wnioskodawczyni darowana przez jej siostrę w drodze aktu notarialnego z dnia 04 marca 2009r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy wnioskodawczyni będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a tej ustawy jeżeli zapis testamentowy zostanie wykonany przez spadkobiercę w formie aktu notarialnego w 2009r. (spadkodawca zmarł w 2004r.) i czy wnioskodawczyni musi sama dokonać zgłoszenia otrzymanego zapisu na druku SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia nabycia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 101 ms