Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wytworzenie środka trwałego

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo Spółki znak: Ldz. 53/03 z dnia 20.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 09.04.2003 r.) w sprawie uzyskania pisemnej informacji w przedmiocie zaliczenia do kosztu wytworzenia środka trwałego kosztów ogólnego ...

Czy koszty wytworzenia środka trwałego koryguje się o różnice kursowe od niezapłaconych na dzień przekazania środka trwałego do używania, zobowiązań dewizowych z tytułu nabycia towarów i usług służących do wytworzenia tego środka trwałego?

W kontekście pism Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście z dnia 31.12.2003 r. Nr PB1/423/34/03/AK oraz Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego Nr PD-II/423/14/04 z dnia 31.03.2004 r., stanowiących pisemne informacje w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydane w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z ...

Czy przepis art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochdowym od osób prawnych ma zastosowanie do odsetek naliczonych do dnia przyjęcia środka trwałego do używania zwiększających wartość tego środka?

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze zmienia informację Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze o zakresie stosowania prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 19.04.2004 r. nr I-3/436/4/EP/04 wydaną na wniosek Podatnika z dnia 16.02.2004 r. części dotyczą ...


W jaki sposób należy ustanić wartość początkową pomieszczenia przeznaczonego na sklep oraz wg jakiej stawki dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

Podatnik prowadzi działalność handlową. W 1993r. rozpoczął budowę domu. Wg planu budowy, część budynku wydzielona została na działalność gospodarczą. Budowa została tak prowadzona, aby część sklepowa została wykończona w pierwszej kolejności. Dom został wykończony w 2003r. Podatnik korzystał z dużej ulgi budowlanej. Część rachunków, wystawionych w latach 1993-1995, dotyczyła tylko części sklepowej ...

Czy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu ciężarowego, nie prowadzący żadnej działalności rolniczej, który wybudował garaż przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej na działce rolniczej, na podstawie pozwolenia na budowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na maszyny rolnicze, może wprowadzić garaż do ewidencji środków trwałych, podlegających amortyzacji, zaliczanej do kosztów uzyskania przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim, na pisemne zapytanie z dnia 20.11.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje. Wnoszący zapytanie, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu ciężarowego, ...

- dotyczy możliwości zaliczenia wydatków, poniesionych przez najemcę do wartości początkowej środka trwałego, który zamierza wprowadzić do ewidencji środków trwałych w grudniu 2004 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.) po zapoznaniu się z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku, wynikającą z pisma z dnia 17.12.2004 r., znak: US.I-1-415-70/04 o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dokonuje zmiany zawartej w nim interpretacji ...

Czy w trakcie realizacji inwestycji koszty zużycia mediów stanowią koszty uzyskania przychodów, czy też zwiększają nakłady inwestycyjne w okresie budowy i w przyszłości podlegać będą amortyzacji ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.09.2004 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zużycia mediów (np. energii elektrycznej), monitoringu budowy itp. ponoszonych w okresie budowy nowego obiektu dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz ...

Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki poniesione na przesunięcie koryta rzeki w związku z dostosowaniem zakładu do wymogów unijnych poprzez dobudowanie brakujących pomieszczeń w przetwórni?

Naczelnik Urzędu Skarbowego odpowiadając na pismo z dnia 10.05.2004 r. uzupełnione w dniu 21.06.2004 r., w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), uprzejmie informuje: Ze złożonych przez Panią pism wynika, że poniosła Pani wydatki związane z przesunięciem koryta rzeki, kt ...

Czy wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu wykonania prac demontażowych i montażowych przedmiotowego ogrodzenia stanowi koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie jego poniesienia jako usługi remontowe, czy też powinno zwiększyć wartość środka trwałego?

Stan faktyczny: Spółka (Zamawiający) zamierza zawrzeć umowę na podstawie, której wykonawca zobowiąże się wykonać remont ogrodzenia zakładu o długości 4.500 m. Zlecone prace obejmować mają demontaż starego ogrodzenia, składającego się z paneli i słupków betonowych, wywóz i utylizację gruzu powstałego po demontażu, a następnie wybudowanie cokołu oraz montaż na nim nowego ogrodzenia z drutem kolczast ...

Generowanie strony w 85 ms