Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zdarzenie

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej ustalania różnic kursowych, wyrażonych w walutach obcych operacji gospodarczych, wpływających na wysokość przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów.Od sierpnia 2003 roku, jako osoba fizyczna, prowadzę działalność gospodarczą na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie towarowego transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi PKD 60 24 B, jak również handlu detalicznym artykułami budowlanymi PKD 52 46 Z. Uzyskiwane w 2006 roku przychody rozliczam na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nadmieniam, iż od tego roku świadczę również usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów na terytorium Unii Europejskiej.W fakturach wystawianych na rzecz podmiotów zagranicznych, wartość za wykonanie usługi określana jest w walucie euro. Zapłatę za wykonane usługi również otrzymuje w walucie euro, bezpośrednio na posiadany rachunek walutowy firmy.Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję także zakupów na terenie Unii Europejskiej, jak również ponoszę opłaty za przejazdy płatnymi autostradami.Za w/w zobowiązania wobec podmiotów zagranicznych dokonuję zapłaty w formie gotówkowej w walucie euro, wypłaconej uprzednio z rachunku walutowego, nie korzystając przy tym z usług banku (polecenie przelewu). Dlatego też, od razu dysponuję dokumentem stwierdzającym ich poniesienie.W tej sytuacji nie powstają rozbieżności w czasie, między dniem zarachowania kosztu (wystawienia dokumentu), a dniem faktycznej zapłaty będących przyczyną powstania różnic kursowych. W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem wg jakiego kursu powinienem dokonać przeliczenia na złotówki wartości poniesionych kosztów? Czy powstaną w tej sytuacji różnice kursowe mające wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów, jak również różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym? A jeśli tak, to wg jakich kursów należy je obliczyć? Proszę również o wyjaśnienie, czy w sytuacji gdy wypłacam z rachunku walutowego środki pieniężne w walucie euro, nie dokonując tym samym ich wymiany na złotówki, a jedynie przesuwając do kasy firmy, pozostawiając na zagraniczne wydatki, powstają różnice kursowe mające wpływ na przychody podatkowe, jak również różnice od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym firmy?Ponadto, czy w momencie ich późniejszej odsprzedaży w kantorze wymiany walut, powstaną różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym? Z kolei, wg jakiego kursu należy dokonać przeliczenia na złotówki pobieranych przez bank w walucie euro, prowizji od przeprowadzanych operacji gospodarczych oraz opłat związanych z prowadzeniem rachunku walutowego? I czy występują w związku z tym różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?Interesuje mnie także, czy jeśli dzień wpływu na konto należności od kontrahenta za wykonanie usługi (dzień faktycznego uzyskania przychodu) jest tym samym dniem, w którym wystawiono fakturę (dzień uzyskania przychodu) dokumentującą usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, to wg jakiego kursu należy dokonać przeliczenia na złote uzyskane przychody? Według średniego kursu NBP, czy kursu kupna walut ogłaszanego przez bank obsługujący podatnika? Pragnę podkreślić, iż w ciągu dnia może zostać ogłoszonych kilka kursów kupna bądź sprzedaży stosowanych przez bank, w którym posiadam rachunek walutowy, w związku z czym pojawiają się wątpliwości co do stosowanych kursów, wg których należy dokonywać stosownych przeliczeń. Nadmieniam, iż wyciąg bankowy nie zawiera godziny przeprowadzonej transakcji, w związku z czym nie jestem w stanie określić czasu w jakim miały miejsce określone operacje bankowe.Z tego względu po zakończeniu miesiąca, korzystam ze strony internetowej banku, w którym posiadam rachunek walutowy, stosując do powyższych obliczeń kursy kupna i sprzedaży walut, ogłaszane w tabelach za poszczególne dni. Do niniejszego pisma dołączam przykładową tabelę, z której stosowałem powyższe kursy. Proszę o wyjaśnienie, czy moje postępowanie jest prawidłowe? Ponadto proszę o wyjaśnienie, jak należy prawidłowo stosować przyjętą w mojej firmie metodę rozchodu – FIFO (ostatnie weszło pierwsze wyszło) służącą do ustalenia rozchodu walut z rachunku bankowego, mająca zastosowanie do ustalenia różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, przy zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów. Ściślej mówiąc określeniu kursu kupna walut na dzień po jakim wpłynęły na konto należności za wykonane usługi, koniecznego do prawidłowego obliczenia różnic. Bardzo proszę o dokładne opisanie powyższej metody.Czy przy uwzględnianiu rozchodu z rachunku walutowego, należy uwzględniać również wypłaconą z rachunku walutę w formie gotówki, przekazaną do kasy firmy lub odsprzedaną bankowi oraz prowizje pobierane przez bank od dokonywanych operacji bankowych?Czy należy brać pod uwagę tylko wydatki na spłatę zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów? Jak również, czy dla celów ustalenia powyższych rozchodów należałoby prowadzić szczegółową ewidencję odzwierciedlającą powyższe zdarzenia?Na koniec zwracam się z zapytaniem, czy sposób, w który dokumentuję wydatki dotyczące opłat za przejazdy płatnymi autostradami oraz sposób naliczania różnic od własnych środków na rachunku walutowym wynikających z zapłaty w/w opłat, według załączonych do niniejszego zapytania dokumentów księgowych jest prawidłowy? Natomiast w odniesieniu do różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, naliczanych w związku z otrzymaniem zapłaty od kontrahenta zagranicznego, obliczam je na wolnym polu wyciągu bankowego oraz na jego podstawie księguję, zwiększając bądź zmniejszając przychody podatkowe. Czy postępuję prawidłowo? Uzasadnienie Będąc zobligowanym do zajęcia stanowiska w sprawie, uważam iż poniesione koszty podatkowe, w sytuacji kiedy dzień zarachowania kosztu jest tym samym dniem, w którym dokonano faktycznej zapłaty zobowiązania, należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia ich poniesienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Z bezpośredniego brzmienia przepisu wynika, iż koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Natomiast jeżeli koszty wyrażone w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednia podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.W związku z tym, iż nie powstają rozbieżności między dniem ich zarachowania i dniem faktycznej zapłaty, nie powstają różnice kursowe mające wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów.Z kolei w odniesieniu do różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, uważam iż powstaną one w związku z zapłatą zobowiązania, w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1a) ustawy i należy ustalić ich wysokość, jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania (wpływ waluty na konto) albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank dewizowy, z którego usług korzystał podatnik. I tak w przypadku gdy kurs sprzedaży, na dzień zapłaty zobowiązania wyrażonego w walucie euro jest wyższy od kursu kupna walut, z dnia otrzymania zapłaty należności, koszty podatkowe ulegają obniżeniu. W odwrotnej sytuacji koszty podatkowe ulegają zwiększeniu.W odpowiedzi na pytanie dotyczące wypłaty z rachunku walutowego waluty euro, nie dokonując tym samym ich wymiany na złotówki, zajmuję stanowisko, iż w takiej sytuacji nie występują różnice kursowe, gdyż nie następuje wydatkowanie środków walutowych, a jedynie ich przesunięcie. Nadmieniam, iż przy ustalaniu rozchodu walut z rachunku bankowego (zapłata zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów), wyceniamy wówczas ich wartość wg kursu „historycznego”, tj. takiego, po jakim przeliczyliśmy wpływ waluty na konto.Różnice kursowe powstają z kolei przy ustalaniu różnic od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym, w momencie zapłaty zobowiązania, obliczone jako różnica między kursem sprzedaży stosowanym przez bank z dnia zapłaty zobowiązania, a kursem kupna z dnia otrzymania zapłaty należności (wpływ walut na konto).Natomiast w chwili ich późniejszej odsprzedaży w kantorze wymiany walut nie powstają różnice kursowe, gdyż zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy podatnik nabywa prawo do podwyższenia lub obniżenia kosztów uzyskania przychodów (bądź uzyskanych przychodów), tylko o różnice wynikające z różnych kursów walut, ogłaszanych przez NBP i bank, z którego usług korzysta podatnik. W przepisach ustaw nie przewidziano natomiast możliwości przyjęcia za podstawę obliczania różnic kursowych kursów walut obcych, innych niż bankowe (np. kursu stosowanego w kantorach wymiany walut).W przypadku pytania po jakim kursie należy przeliczyć na złotówki wartość pobieranych prowizji i opłat bankowych, uważam iż winien to być średni kurs NBP z dnia poniesienia kosztu, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto z braku rozbieżności między dniem pobrania prowizji i opłat, a dniem wpływu należności od kontrahenta, nie występują różnice od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym, mające wpływ na wysokość kosztów podatkowych. Z kolei w odniesieniu do pytania, według jakiego kursu należy ustalić wysokość uzyskanego przychodu, jeśli dzień uzyskania przychodów (dzień wystawienia faktury) jest tym samym dniem, w którym przychody te faktycznie otrzymano, uważam, iż wówczas

Postanowienie Na podstawie art.216 § 1 oraz art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( jt. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim w związku z wnioskiem z dnia 24.07.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji dotyczącej ustalania różnic kursowych, wyrażonych w walutach obcych operacji gospodarczych, wpływających na wysokość przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów.Od sierpnia 2003 roku, jako osoba fizyczna, prowadzę działalność gospodarczą na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie towarowego transportu drogowego pojazdami uniwersalnymi PKD 60 24 B, jak również handlu detalicznym artykułami budowlanymi PKD 52 46 Z.Uzyskiwane w 2006 roku przychody rozliczam na zasadach ogólnych w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Nadmieniam, iż od tego roku świadczę również usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów na terytorium Unii Europejskiej.W fakturach wystawianych na rzecz podmiotów zagranicznych, wartość za wykonanie usługi określana jest w walucie euro. Zapłatę za wykonane usługi również otrzymuje w walucie euro, bezpośrednio na posiadany rachunek walutowy firmy.Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonuję także zakupów na terenie Unii Europejskiej, jak również ponoszę opłaty za przejazdy płatnymi autostradami.Za w/w zobowiązania wobec podmiotów zagranicznych dokonuję zapłaty w formie gotówkowej w walucie euro, wypłaconej uprzednio z rachunku walutowego, nie korzystając przy tym z usług banku (polecenie przelewu). Dlatego też, od razu dysponuję dokumentem stwierdzającym ich poniesienie.W tej sytuacji nie powstają rozbieżności w czasie, między dniem zarachowania kosztu (wystawienia dokumentu), a dniem faktycznej zapłaty będących przyczyną powstania różnic kursowych.W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem wg jakiego kursu powinienem dokonać przeliczenia na złotówki wartości poniesionych kosztów? Czy powstaną w tej sytuacji różnice kursowe mające wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów, jak również różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym? A jeśli tak, to wg jakich kursów należy je obliczyć?Proszę również o wyjaśnienie, czy w sytuacji gdy wypłacam z rachunku walutowego środki pieniężne w walucie euro, nie dokonując tym samym ich wymiany na złotówki, a jedynie przesuwając do kasy firmy, pozostawiając na zagraniczne wydatki, powstają różnice kursowe mające wpływ na przychody podatkowe, jak również różnice od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym firmy?Ponadto, czy w momencie ich późniejszej odsprzedaży w kantorze wymiany walut, powstaną różnice kursowe od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym?Z kolei, wg jakiego kursu należy dokonać przeliczenia na złotówki pobieranych przez bank w walucie euro, prowizji od przeprowadzanych operacji gospodarczych oraz opłat związanych z prowadzeniem rachunku walutowego? I czy występują w związku z tym różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?Interesuje mnie także, czy jeśli dzień wpływu na konto należności od kontrahenta za wykonanie usługi (dzień faktycznego uzyskania przychodu) jest tym samym dniem, w którym wystawiono fakturę (dzień uzyskania przychodu) dokumentującą usługi wewnątrzwspólnotowego transportu towarów, to wg jakiego kursu należy dokonać przeliczenia na złote uzyskane przychody? Według średniego kursu NBP, czy kursu kupna walut ogłaszanego przez bank obsługujący podatnika?Pragnę podkreślić, iż w ciągu dnia może zostać ogłoszonych kilka kursów kupna bądź sprzedaży stosowanych przez bank, w którym posiadam rachunek walutowy, w związku z czym pojawiają się wątpliwości co do stosowanych kursów, wg których należy dokonywać stosownych przeliczeń. Nadmieniam, iż wyciąg bankowy nie zawiera godziny przeprowadzonej transakcji, w związku z czym nie jestem w stanie określić czasu w jakim miały miejsce określone operacje bankowe.Z tego względu po zakończeniu miesiąca, korzystam ze strony internetowej banku, w którym posiadam rachunek walutowy, stosując do powyższych obliczeń kursy kupna i sprzedaży walut, ogłaszane w tabelach za poszczególne dni. Do niniejszego pisma dołączam przykładową tabelę, z której stosowałem powyższe kursy. Proszę o wyjaśnienie, czy moje postępowanie jest prawidłowe?Ponadto proszę o wyjaśnienie, jak należy prawidłowo stosować przyjętą w mojej firmie metodę rozchodu - FIFO (ostatnie weszło pierwsze wyszło) służącą do ustalenia rozchodu walut z rachunku bankowego, mająca zastosowanie do ustalenia różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, przy zapłacie zobowiązań wobec kontrahentów. Ściślej mówiąc określeniu kursu kupna walut na dzień po jakim wpłynęły na konto należności za wykonane usługi, koniecznego do prawidłowego obliczenia różnic. Bardzo proszę o dokładne opisanie powyższej metody.Czy przy uwzględnianiu rozchodu z rachunku walutowego, należy uwzględniać również wypłaconą z rachunku walutę w formie gotówki, przekazaną do kasy firmy lub odsprzedaną bankowi oraz prowizje pobierane przez bank od dokonywanych operacji bankowych?Czy należy brać pod uwagę tylko wydatki na spłatę zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów? Jak również, czy dla celów ustalenia powyższych rozchodów należałoby prowadzić szczegółową ewidencję odzwierciedlającą powyższe zdarzenia?Na koniec zwracam się z zapytaniem, czy sposób, w który dokumentuję wydatki dotyczące opłat za przejazdy płatnymi autostradami oraz sposób naliczania różnic od własnych środków na rachunku walutowym wynikających z zapłaty w/w opłat, według załączonych do niniejszego zapytania dokumentów księgowych jest prawidłowy?Natomiast w odniesieniu do różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, naliczanych w związku z otrzymaniem zapłaty od kontrahenta zagranicznego, obliczam je na wolnym polu wyciągu bankowego oraz na jego podstawie księguję, zwiększając bądź zmniejszając przychody podatkowe. Czy postępuję prawidłowo?UzasadnienieBędąc zobligowanym do zajęcia stanowiska w sprawie, uważam iż poniesione koszty podatkowe, w sytuacji kiedy dzień zarachowania kosztu jest tym samym dniem, w którym dokonano faktycznej zapłaty zobowiązania, należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia ich poniesienia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Z bezpośredniego brzmienia przepisu wynika, iż koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Natomiast jeżeli koszty wyrażone w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednia podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.W związku z tym, iż nie powstają rozbieżności między dniem ich zarachowania i dniem faktycznej zapłaty, nie powstają różnice kursowe mające wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodów.Z kolei w odniesieniu do różnic kursowych od własnych środków na rachunku bankowym, uważam iż powstaną one w związku z zapłatą zobowiązania, w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1a) ustawy i należy ustalić ich wysokość, jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania (wpływ waluty na konto) albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank dewizowy, z którego usług korzystał podatnik. I tak w przypadku gdy kurs sprzedaży, na dzień zapłaty zobowiązania wyrażonego w walucie euro jest wyższy od kursu kupna walut, z dnia otrzymania zapłaty należności, koszty podatkowe ulegają obniżeniu. W odwrotnej sytuacji koszty podatkowe ulegają zwiększeniu.W odpowiedzi na pytanie dotyczące wypłaty z rachunku walutowego waluty euro, nie dokonując tym samym ich wymiany na złotówki, zajmuję stanowisko, iż w takiej sytuacji nie występują różnice kursowe, gdyż nie następuje wydatkowanie środków walutowych, a jedynie ich przesunięcie. Nadmieniam, iż przy ustalaniu rozchodu walut z rachunku bankowego (zapłata zobowiązań wobec zagranicznych kontrahentów), wyceniamy wówczas ich wartość wg kursu "historycznego", tj. takiego, po jakim przeliczyliśmy wpływ waluty na konto.Różnice kursowe powstają z kolei przy ustalaniu różnic od własnych środków pieniężnych na rachunku walutowym, w momencie zapłaty zobowiązania, obliczone jako różnica między kursem sprzedaży stosowanym przez bank z dnia zapłaty zobowiązania, a kursem kupna z dnia otrzymania zapłaty należności (wpływ walut na konto).Natomiast w chwili ich późniejszej odsprzedaży w kantorze wymiany walut nie powstają różnice kursowe, gdyż zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy podatnik nabywa prawo do podwyższenia lub obniżenia kosztów uzyskania przychodów (bądź uzyskanych przychodów), tylko o różnice wynikające z różnych kursów walut, ogłaszanych przez NBP i bank, z którego usług korzysta podatnik. W przepisach ustaw nie przewidziano natomiast możliwości przyjęcia za podstawę obliczania różnic kursowych kursów walut obcych, innych niż bankowe (np. kursu stosowanego w kantorach wymiany walut).W przypadku pytania po jakim kursie należy przeliczyć na złotówki wartość pobieranych prowizji i opłat bankowych, uważam iż winien to być średni kurs NBP z dnia poniesienia kosztu, zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto z braku rozbieżności między dniem pobrania prowizji i opłat, a dniem wpływu należności od kontrahenta, nie występują różnice od własnych środków pieniężnych na rachunku bankowym, mające wpływ na wysokość kosztów podatkowych.Z kolei w odniesieniu do pytania, według jakiego kursu należy ustalić wysokość uzyskanego przychodu, jeśli dzień uzyskania przychodów (dzień wystawienia faktury) jest tym samym dniem, w którym przychody te faktycznie otrzymano, uważam, iż wówczas przychód

Postanowienie Na podstawie art.216 § 1 oraz art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim w związku z wnioskiem z dnia 24.07.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola ...

Czy wypłata sumy ubezpieczeniowej podlega opodatkowaniu podatkiemn dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Towarzystwo oferuje ubezpieczenie na życie. Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest życie oraz dożycie ubezpieczonego. Zakres umowy ubezpieczenia obejmuje wypłatę sumy ubezpieczenia w formie jednorazowej lub w formie renty dożywotniej. Ochroną objęta jest śmierć ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia a także dożycie przez ubezpieczonego ostatniego dnia o ...Czy kwota opłaconej składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie stanowiła dla osób ubezpieczonych, a w szczególności członków zarządu i rady nadzorczej, przychód z art. 12 ust. 1 lub art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegający opodatkowaniu na zasadach określonych tą ustawą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 47 ms