Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: droga wewnętrzna

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości latarnie oświetleniowe będące budowlami, znajdujące się w pasach drogowych dróg publicznych i dróg wewnętrznych oraz usytuowane w parkach ?

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14 a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu pkt 4 wniosku zakładu l.dz. 24653 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 14 września 20 ...

Czy od gruntu znajdującego się w pasie drogowym zajętego na podstawie decyzji administracyjnej pod urządzenia energetyczne (głównie są to linie kablowe), zakład jest obowiązany opłacać podatek od nieruchomości ?

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu pkt 1 wniosku Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. l.dz. 24653 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego ...

Czy przy sprzedaży płyt betonowych, uzyskanych z rozbiórki zlikwidowanej w sierpniu 2006r roku drogi wewnątrzzakładowej, zbudowanej w 1972 roku należy doliczyć podatek VAT?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art.43 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług opodatkowane są roboty remontowo - budowlane wykonywane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja placu przed dworcem PKP w XXX”?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.08.2006 r. (data wpływu 16.08.2006 r.) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów usług – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu ...

Czy do robót dotyczących budowy nawierzchni wewnętrznej drogi osiedlowej, stanowiącej infrastrukturę osiedla mieszkaniowego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 7%?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko firmy X przedstawione we wniosku z dnia 30.12.2004 r., który wpłynął w dniu 03.01.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania ...

Zasadność wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości w latach 2004 – 2007 gruntów zajętych pod wewnętrzne drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 11.04.2007 r. znak: DGVII/1036/07 uzupełnionego pismem z dnia 27.04.2007 r. znak: DG VII/1179/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisu prawa podatkowego zawartego ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowana będzie sprzedaż domu mieszkalnego wraz z gruntem i udziałem w drodze dojazdowej? Jaką stawką VAT należy opodatkować zaliczki wpłacane przez klientów w czasie trwania inwestycji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieni ...

Czy prawidłowym będzie zastosowanie 7% stawki podatku VAT w odniesieniu do realizowanej, w ramach jednej umowy (aktu notarialnego), sprzedaży zarówno samego obiektu budownictwa mieszkaniowego, tj. budynku mieszkalnego (jednorodzinnego i wielorodzinnego) jak i do przynależnej do tego obiektu działki gruntu oraz do udziałów we współwłasności działek gruntu stanowiących drogę dojazdową do budynku, funkcjonalnie związaną z obiektem budownictwa mieszkaniowego i udostępnianą celem wjazdu na teren pola golfowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Stawka podatku VAT dla inwestycji polegającej na budowie drogi niezaliczonej do kategorii dróg gminnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieni ...

Stawka podatku VAT dla usług związanych z infrastrukturą towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 4 ms