Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urządzenie energetyczne

Czy od gruntu znajdującego się w pasie drogowym zajętego na podstawie decyzji administracyjnej pod urządzenia energetyczne (głównie są to linie kablowe), zakład jest obowiązany opłacać podatek od nieruchomości ?

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu pkt 1 wniosku Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. l.dz. 24653 dnia 30 czerwca 2006 r. (uzupełnionego ...

Spółka zwraca się z pytaniem, czy w związku z przekazaniem urządzeń elektroenergetycznych na rzecz właściciela sieci, protokołem odbioru końcowego robót związanych z ich przebudową, Spółce przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług, wynikającego z faktury zakupu usług od podwykonawcy oraz czy Spółka ma obowiązek dokonać opodatkowania należnym podatkiem od towarów i usług czynności przekazania.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko (...) S.A. – przedstawione we wniosku z dnia 30.08.2006 r., który wpłynął do tut. organu podatkowego w dniu 04.09.2006 r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Nie sposób nakazywać organowi czynienie ustaleń odnośnie do zakładanych, najczęściej przyszłych, okoliczności faktycznych, to zaś w konsekwencji wynika z orzeczenia Sądu wojewódzkiego (argumentum ad absurdum). Za brakiem możliwości czynienia przez organ wydający interpretację ustaleń faktycznych na podstawie przepisów regulujących postępowanie dowodowe przemawia treść art. 14a § 5 Ordynacji podatkowej.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 3 października 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 376/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił - na skutek skargi Elżbiety K. - postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2007 r. w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Jak wyjaśniono w motywach wspomnianego orzeczenia, w dniu 29 listopada 2006 r. do Naczelnik ...

Czy kwota odszkodowania wypłacona z tytułu ustanowienia użytkowania działki w związku z eksploatacją urządzeń energetycznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 22 ms