Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stopień pokrewieństwa

Strony mają otrzymać od rodziców, teściów, babci i dziadków w darowiźnie gotówkę na zakup działki z rozpoczętą budową domu mieszkalnego: jakie kwoty darowizny łącznie będą wolne od podatku od spadków i darowizn

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów wynikających z art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn ( ...

Strony otrzymały po zmarłym bracie swojego ojca (stryju) czek do realizacji w banku: czy dla udowodnienia stopnia pokrewieństwa wystarczy akt zgonu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zmian.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.10.2006 r. uzupełnionego dnia 24.11.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst j ...

Czy nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość od rodziców na rzecz córki podlega zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn?

Postanowienie Na podstawie art.14a §1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 14.01.2005r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.01.2007r (wpływ do tutejszego Urzędu 15.01.2007r.) podatnika co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn umowy darowizny lokalu mieszkalnego stanowiące ...

Czy podlega opodatkowaniu nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu i w jaki sposób ustalić wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych oraz na jakim formularzu należy zgłosić nabycie tego spadku?

Zdaniem wnioskodawczyni nabycie praw do spadku po zmarłym w 2007 r. mężu nie podlega podatkowi w sytuacji, gdy zostanie ono zgłoszone w terminie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu na obowiązującym druku zawierającym m. in. dane dotyczące wartości rynkowej odziedziczonego majątku. W przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie następujące przepisy prawne: #61485; art. 4 ust. 4 usta ...

W przypadku przekazania nieruchomości w formie darowizny na rzecz córki w 2007 r. strony nie zapłacą podatku od darowizny, ponieważ z tytułu zawartej umowy będą zwolnieni z tego podatku zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy brat jako obdarowany, jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn z tytułu nabytych w drodze darowizny środków pieniężnych w kwocie wyżej od 9.637 zł, przy czym darczyńcą jest jego siostra, umowa nie dotyczy współmałżonków stron i zostaną spełnione warunki z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn otrzymania tytułem darowizny gospodarstwa rolnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w której na podstawie umowy użyczenia wykorzystuje lokal swoich rodziców. W związku z tym Wnioskodawca pyta czy w przypadku użyczenia wydzielonej części lokalu przez rodziców w celu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej powstanie przychód podlegający opodatkowaniu, dla którejkolwiek ze stron?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Darowizna nieruchomości na rzecz syna.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Ustalenie właściwej grupy podatkowej dla zstępnej pasierba.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 72 ms