Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prowadzenie działalności

Czy przychody wynikające z wynagrodzenia przyznawanego przez sąd w postępowaniu upadłościowym, za wykonywanie czynności przez syndyka mogą być zaliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli podatnik zgłosił wykonanie działalności w tym zakresie ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie,Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawion ...

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT od prawidłowo udokumentowanych czynności zakupu towarów i usług związanych bezpośrednio z wykonywaniem prac przebudowy sieci elektroenergetycznej ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie odliczenia podat ...

Czy istnieje możliwość opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów osiąganych przez członków rady nadzorczej z tytułu odpłatnego sprawowania tej funkcji, jako przychodu z tytułu działalności gospodarczej?

Spółka w zakresie swojego funkcjonowania ustanowiła radę nadzorczą, członkami której są osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach strategicznych dla Spółki. Członkowie rady nadzorczej prowadzą lub zamierzają rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, do której przedmiotu należy doradztwo gospodarcze realizowane także poprzez zasiadanie w organach nadzorujących osób prawnych. W ...

Czy można skorzystać z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej "gabinet stomatologiczny" tzw. podatkiem liniowym ? Czy w roku 2007 nie ma obowiązku składania deklaracji na zaliczkę miesięczną PIT-5 ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawi ...

Czy w 2007 roku przysługuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanie podatkiem liniowym przy równoczesnym opodatkowaniu przychodów z najmu budynku mieszkalnego zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordyncja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanowił uznać, że stanowisko Pani wyrażo ...

Czy dotacja przekazywana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia dla jednostki terenowej na działalność statutową podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 05.01.2007 r. (wpływ do tut. urzędu 11.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej ...

Czy dochody (przychody) uzyskane z działalności zarejestrowanej w Polsce osiągane w związku z wykonaniem prac budowlanych i handlu na terenie Austrii, będą podlegały opodatkowaniu wyłącznie w Polsce i nie będą podlegały połączeniu z dochodami osiąganymi z tytułu zarejestrowanej w Austrii działalności gospodarczej i tam opodatkowanymi?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Zwolnienia podatkowe są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania, w związku z tym przepisy dotyczące zwolnień powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z wykładnią językową. W związku z tym pomimo, iż zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych będzie obejmowało cały okres od dnia otrzymania zezwolenia do momentu wyczerpania dopuszczalnej pomocy regionalnej, nie oznacza jednak, iż Spółka ma prawo dokonać korekty za okres od dnia otrzymania zezwolenia do dnia spełnienia warunków określonych w zezwoleniu. Przepis § 5 ust. 2a rozporządzenia w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej nie przewiduje bowiem takiej sytuacji. Spółka po nabyciu prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (po spełnieniu łącznie dwóch warunków tj. zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały poniesione wydatki inwestycyjne i został osiągnięty poziom zatrudnienia) będzie mogła od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przysługuje prawo do zwolnienia skorzystać ze zwolnienia za okres od dnia wydania zezwolenia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...


Kiedy koszty finansowe związane z umowami pożyczek dla Spółki od jej udziałowców należy potraktować jako koszty podatkowe? Czy z chwilą wypłaty tych odsetek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 135 ms