Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przejazdy pracowników

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników wojska na przejazdy środkami Polskich Kolei Państwowych z ulgą 50 % informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

- w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania pracownikom Nadleśnictwa pojazdów służbowych wykorzystywanych przez nich do dojazdów do pracy i miejsca zamieszkania.

Odpowiadając na pismo z dnia 28.10.2003 r. (data wpływu do US 30.10.2003 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego udostępniania pracownikom Nadleśnictwa pojazdów służbowych wykorzystywanych przez nich do dojazdów do pracy i miejsca zamieszkania, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja poda ...

Czy zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby za lata 1999-2002 przysługujący funkcjonariuszom Policji na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o policji ( Dz. U. z 2002r. nr 7 poz.58 z późn. zm.) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art.12 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 ze zm.) „ za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypła ...

Czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent.

W dniu 18.12.2003 roku wpłynęło pismo Spółki z prośbą o wyjaśnienie prawidłowej interpretacji przepisów art. 21 ust 1 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. czy samochód osobowy można zaliczyć do narzędzi czy sprzętu za używanie, których pracownikowi należy się zwolniony z podatku ustalony indywidualnie dla pracownika ekwiwalent. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu dz ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.02.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu) dotyczące prawidłowego wykazania kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy za 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym ...

dotyczy uprawnien do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego żołnierzy pełniących zawodową lub okresową służbę wojskową oraz cywilnym pracownikom wojska

Odpowiadając na państwa pismo z dnia 23.01.2004 r. (znak: 171) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego przez żołnierzy pełniących zawodową lub okresową służbę wojskową oraz cywilnym pracownikom wojska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa ...

Opodatkowanie przyznanych uprawnień do ulgowych przejazdów dla pracowników, ich dzieci i współmałżonków.

Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.), odnosząc się do zapytania zawartego w piśmie z dnia 16.04.2003r., złożonym w tut. Urzędzie w dniu 17.04.2003r., informuje iż kwestia przyznanych pracownikom świadczeń w naturze znajduje uregulowanie w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o ...

Czy pracownikowi, który rezygnuje z legitymacji i tym samym z ulgowych przejazdów, przysługuje proporcjonalny zwrot pobranej zaliczki na podatek dochodowy?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie zwrotu zaliczki na podatek pobranej od wartości legitymacji uprawniającej do ulgowych przejazdów PKP w 2003r. Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Wartość legitymacji uprawniającej do ulgowych ...

Czy imienne karty przejazdu środkami transportu autobusowego, wynajętymi przez zakład pracy w celu grupowego przewozu pracowników do miejsca pracy, potwierdzające poniesiony przez pracownika wydatek na dojazd do zakładu pracy w kwocie 3.516,00 zł są wystarczającym dowodem uprawniającym do zastosowania w zeznaniu podatkowym za rok 2002 kosztów uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych ?

Podatnik wyjaśnił, że dojeżdża do zakładu pracy, znajdującego się poza miejscowością zamieszkania, na podstawie karty przejazdu, uprawniającej do przejazdu w określonym terminie środkami transportu autobusowego wynajętymi przez zakład pracy w celu grupowego przewozu pracowników do miejsca pracy. Zakład pracy rozliczając miesięczne wynagrodzenie stosował podwyższone koszty uzyskania przychodu ze st ...

Czy zwrot udokumentowanych wydatków z tytułu opłaty za wynajętą taksówkę z uwagi na charakter podróży służbowej i w celu wykonania zleconego zadania zwolnione jest z opodatkowania na podstawie przepisów art.21 ust.1 pkt 16 oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Zgodnie z art.21 ust.1 pkt. 16 lit.a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w spraw ...

Generowanie strony w 26 ms