Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wypowiedzenie umowy

CZY ODSZKODOWANIE WYPŁACONE PRACONIKOWI ZA NIEUZASADNIONE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ STANOWI KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a, art.14b, art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r Nr 8, poz. 60), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie postanawia zgodzić się ze stanowiskiem spółki ..... z o.o., że wypłacone odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę stanowi koszt uzyskania przychodów U Z A S A D N I E N I E ...

Czy Spółka-Finansujący powinna zaliczać do przychodów odszkodowanie z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy leasingu środków transportu (spełniającej warunki art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) w momencie faktycznego odszkodowania (metoda kasowa), czy w dacie wymagalności tej kwoty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

dotyczy opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 07.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego za nieuzasad ...

Czy od odszkodowania wypłaconego przez byłego pracodawcę na podstawie wyroku sądowego zgodnie z art. 45 § 2 KP powinna być odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4, art 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz 60 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana A. B. z dnia 29.06.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego za ni ...

Podstawowym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki Akcyjnej jest świadczenie usług w zakresie leasingu. Gdy dochodzi do niewykonania usługi, następuje wypłata na rzecz Spółki odszkodowań. Czy w razie wystąpienia powyżej opisanych okoliczności, w których korzystający jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania, Spółka powinna zaliczyć do przychodu kwotę odszkodowania w momencie faktycznego otrzymania odszkodowania (metoda kasowa), czy też w momencie wymagalności tej kwoty, choćby Spółka w ogóle tej kwoty nie otrzymała (zasada memoriałowa)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy wypłacone odszkodowanie w wysokości 100.000zł wynikające z umowy o współpracy Zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

opodatkowanie zasądzonego wyrokiem sądu odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego i niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy Spółka powinna zaliczyć wypłacone odszkodowanie, koszty postępowania apelacyjnego oraz poniesione koszty wynagrodzenia adwokackiego do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wypłacone przez wnioskodawcę odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych i tym samym na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na ten podatek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania w zamian za wypowiedzenie umowy. Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 25 ms