Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyżywienie

Czy wartość bezpłatnego wyżywienia otrzymywanego podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach (mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych) przez żołnierzy zawodowych i pracowników cywilnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a, 14b, 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr.8, poz.60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie p o s t a n a w i a zgodzić się ze stanowiskiem, że wartość bezpłatnego wyżywienia otrzymywanego podczas uczestnictwa w kursach i szkoleniach (mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowy ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponoszone przez Spółkę wydatki związane z:1) rekrutacją pracowników (wyżywienie i zakwaterowanie), przy czym osoby objęte rekrutacją nie zawsze znajdują zatrudnienie w Spółce,2) zakwaterowaniem studentów odbywających praktyki w Spółce (Wnioskodawca wskazuje, iż nie wie, czy w przyszłości ich zatrudni),3) wyżywieniem i zakwaterowaniem wykładowców przeprowadzających szkolenia, nie będących pracownikami Spółki, 4) wyżywieniem pracowników Spółki w trakcie szkolenia?

W dniu 11.01.2007r., wpłynął do organu podatkowego wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 5.03.2007r. Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponoszone przez Spółkę wydatki zw ...


Dotyczy kwalifikacji ponoszonych wydatków, tj. czy wyżej wymienione wydatki należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu związanych z funkcjonowaniem firmy, czy też są to koszty o charakterze reprezentacji i reklamy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie – działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – w brzmieniu obowiązującym w 2006r. z ...


Czy wydatki związane:#61607; ze zwrotem kosztów podróży,#61607; ze zwrotem kosztów zakwaterowania i wyżywienia,#61607; z zakupem książek i materiałów szkoleniowych,uczestnikom warsztatów w ramach programu XXX stanowią koszty działalności statutowej Fundacji w całości i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 216, art. 14a § 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie nr DF-412/1343/2007 z dnia 10.04.2007r. (wpływ do Urzędu 13.04.2007r.) Naczelnik Ur ...

Podatnik wnioskuje o udzielenie interpretacji przepisów w przedmiocie zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Spółka Jawna, której udziałowcem jest Podatnik organizuje dla kontrahentów spotkania mające na celu zaznajomienie ich z nowymi produktami firmy, a w konsekwencji zawarcie nowych kontraktów. W związku z powyższym Spółka ponosi wydatki na organizację przedmiotowych konferencji związane z wynajęciem sali i pokoi hotelowych, a także wyżywieniem k ...

Czy opisane we wniosku wydatki ponoszone przez Spółkę mogą być w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod ...

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na wyżywienie pracowników podczas spotkań roboczych należy traktować jako koszty uzyskania przychodów Spółki, czy też stanowią one koszty związane z reprezentacją?

W dniu 28.06.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 16.08.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w związku z prowadzoną przez Wnioskującą działalnością gospodarczą, odbywa ona częste spotkania z kontrahentami. Spotkania te nazywane są przez Wni ...

Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na wyżywienie kontrahentów i mechaników niebędących Jej pracownikami podczas spotkań roboczych, należy traktować jako koszty uzyskania przychodów Spółki, czy też stanowią one koszty związane z reprezentacją?

W dniu 28.06.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 16.08.2007r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w związku z prowadzoną przez Wnioskującą działalnością gospodarczą, odbywa ona częste spotkania z kontrahentami. Spotkania te nazywane są przez Wni ...

Generowanie strony w 26 ms