Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedmiot postępowania

1. Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym nie ma charakteru nadpłaty w rozumieniu art. 72 ordynacji. W zakresie, w jakim ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym przewiduje zwrot różnicy podatku na podstawie swojej regulacji, nie ma zastosowania instytucja stwierdzenia nadpłaty określona w art. 75 ordynacji podatkowej, unormowania natomiast przewidzianego w art. 21 ust. 7 u.p.t.u. 2. Skoro kwestia zwrotu różnicy podatku za dane okresy rozliczeniowe była objęta toczącym się już postępowaniem podatkowym - obejmującym zarówno określenie zobowiązania podatkowego, jak i zwrotu różnicy podatku za dany okres rozliczeniowy, prawidłowo organ podatkowy odmówił wszczęcia postępowania na podstawie art. 165a ordynacji podatkowej w zakresie zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym. 3. Skarga kasacyjna jako sformalizowany środek prawny winna w sposób konkretny określać jednostkę redakcyjną przepisu, którego dotyczy zarzut skargi kasacyjnej, jak również sposób naruszenia tegoż przepisu. Braki w tym zakresie w skardze kasacyjnej uniemożliwiają odniesienie się do tak postawionego zarzutu.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę Tomasza W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu podatku VAT za wrzesień i październik 2002 r. Organy podatkowe ustaliły, że postanowieniem z dnia 1.12.2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbo ...

Generowanie strony w 51 ms