Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychody ze stosunku pracy

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników wojska na przejazdy środkami Polskich Kolei Państwowych z ulgą 50 % informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lu ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2003 r. znak: PPT-31/262/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne ...

W sprawie opłacania od 1998 r. umowy ubezpieczenia na życie w zakładzie ubezpieczeniowym na rzecz pracowników i członków zarządu i pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od tych należności.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2002 roku dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opłacania od 1998 r. umowy ubezpieczenia na życie w zakładzie ubezpieczeniowym na rzecz pracowników i członków zarządu i pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych od tych należności, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu na podstawie art. 14 ...

W sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodowaniach odprawy wypłacane na zasadach przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

Działając na zasadzie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Brzegu w odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2003 r. w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dochodów uzyskanych przez osoby otrzymujące odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu gwarantowanego i ujęte w tych odszkodo ...Czy pracując u jednego pracodawcy na cały etat i 1/2 etatu mogę w rocznym zeznaniu podatkowym za 2003r. odliczyć podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 1.799,37 zł ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004r. (uzupełnione w dniu 19.02.2004r.) informuje, że wysokość naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej od kilku zakł ...

Czy w sytuacji, gdy wypłacane jest wynagrodzenie ze stosunku pracy - należne za poprzedni rok podatkowy, osobie, z którą została rozwiązana umowa o pracę - przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy, należy stosować koszty uzyskania przychodu i kwotę wolną w wysokościach obowiązujacych w roku, w którym następuje wypłata.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu w odpowiedzi na pismo z dnia 22 stycznia 2004 r., uzupełnione w dniu 4 lutego 2004 r., wyjaśnia co następuje: Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. ...

Czy wydatki poniesione przez Spółkę z o.o na profilaktyczne szczepienia przeciw grypie wszystkich pracowników są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło fin ...

Generowanie strony w 113 ms