Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: specyfikacja

Czy specyfikacja przelewów przesyłana drogą elektroniczną przez płatnika, bez podpisu, stanowi wystarczające potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta i czy specyfikacja ta może stanowić podstawę do obniżenia lub podwyższenia kwoty podatku należnego w miesiącu otrzymania specyfikacji?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają ...

Czy przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia uczestnikom przetargów publicznych rodzi powstanie obowiązku podatkowego towarów podatku od towarów i usług?

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Strona zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych przekazuje odpłatnie oferentom specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Cena tej specyfikacji obejmuje jedynie koszty jej wydruku i przekazania. Jest to zbiór dokumentów zawierających m.in. informacje o przedmiocie zamówienia, sposób przygotowania oferty, opis warunków udziału. W związk ...

Czy przekazanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonawcom jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług i w jaki sposób powinno być udokumentowane?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 35 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpret ...

Czy przekazanie za odpłatnością specyfikacji istotnych warunków zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 6, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w ...

Czy poprawne jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym przekazanie specyfikacji przetargowej za wynagrodzeniem stanowi odpłatną dostawę towarów opodatkowaną 22% stawką VAT?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że P. Sp. z o.o. organizując przetargi dotyczące realizacji inwestycji związanych z zakupem i modernizacją taboru, dokonuje sprzedaży materiałów przetargowych ( ...

Pytanie Podatnika dotyczy możliwości uznania otrzymanej drogą elektroniczną w formie e-maila specyfikacji płatności za potwierdzenie odbioru przez nabywcę faktur korygujących oraz wskazania, czy za moment otrzymania potwierdzenia można uznać datę otrzymania wiadomości w formie elektronicznej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu stwierdza, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia (data wpływu do tutejszego Urzędu)o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spraw ...

Kwestia opodatkowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazywanych zainteresowanym w związku z organizowanym przetargiem.

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu ...

Opodatkowanie podatkiem VAT czynności polegającej na odpłatnym przekazaniu dokumentacji zawierającej specyfikację istotnych warunków zamówienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług odpłatne udostępnianie na wniosek informacji publicznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansó ...

Przekazanie materiałów przetargowych (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) jest świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Stawka podatku dla tej czynności, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 67 ms