Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego

Czy wartość pomocy publicznej udzielonej przez Wojewódzki Urząd Pracy, podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a wydatki sfinansowane ze środków pomocy publicznej stanowią koszty uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1, art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj.Dz.U.Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrołęce po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.09. 2006 roku (uzupełnionego w dniu 02.11.2006 r. o własne stanowisko w sprawie), dotyczącego udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidual ...

Czy w świetle obowiązującego prawa podatkowego wynagrodzenie wszystkich osób zaangażowanych przez Fundację na podstawie umów o pracę i zlecenia przy realizacji projektu korzysta ze zwolnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu pisma Fundacji U. złożonego w dniu 30.06.2006 r., post ...

Czy korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 projektu stworzenia sieci współpracy i transferu wiedzy między przedsiębiorstwami wodociągowymi z rejonu Mazowsza i Podlasia, a wydatki na realizację projektu nie są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (z datą wpływu 30 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmioci ...

dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia otrzymywanego w związku z realizacją przez pracodawcę projektu "Ośrodki przedszkolne - szansa na dobry start" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek pani Magdaleny R. z dnia 25.04.2006 r. (data wpływu do tut. organu) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co ...

Pytanie dotyczy zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) części dochodów (25%)osiągniętych na podstawie umowy o pracę za realizację projektu dofinansowanego z Budżetu Państwa.

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wnioskuw sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga postanawia #61607; uznać stanowisko w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych ...

Czy dofinansowanie pochodzące z PFRON oraz Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast wydatki związane z realizacją ww. projektu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, stosownie do postanowień art. 23 ust. 1 pkt 56 tej ustawy?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Ur ...

Czy wynagrodzenie pracowników projektu (kierownik i dwóch asystentów) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest wolne od podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 32 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajs ...

Czy stowarzyszenie powinno odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę oraz umów zlecenia, na potrzeby realizacji projektu „Pomysł na biznes – pomysłem na przyszłość” w sytuacji gdy wynagrodzenia wszystkich pracowników są w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego?

Stowarzyszenie złożyło wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, prosząc o wyjaśnienie czy powinno odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od pracowników zatrudnionych w ramach umów o pracę oraz umów zlecenia, na potrzeby realizacji projektu „Pomysł na biznes – pomysłem na przyszłość” w sytuacji gdy wynagrodzenia wszystkich prac ...

1. Czy jednorazowa dotacja na rozwój działalności gospodarczej otrzymana w ramach projektu "Kobieta i biznes" współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 2. Czy wydatki sfinansowane otrzymaną dotacją (zakup materiałów i wyposażenia) oraz odpisy amortyzacyjne od środków trwałych zakupionych z otrzymanej dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 9 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 10.07.2006 r., (data wpływu 12.07.2006 r.) uzupełnionego w dniu 21. ...

Czy kwota dofinansowania wolna jest od podatku dochodowego, a koszty poniesione na realizację projektu w wysokości kwoty dofinansowania nie stanowią kosztów uzyskania przychodu mojej firmy?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.10.2006 ...

Generowanie strony w 61 ms