Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konto dewizowe

Czy od dochodów, uzyskanych od zleceniodawców z USA, należy uiszczać podatek dochodowy od osób fizycznych, z uwzględnieniem 20% kosztów uzyskania przychodów?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Jaki kurs waluty stosować do wyliczenia zrealizowanych różnic kursowych zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu do dnia 31.12.2006 r. w sytuacji, gdy Banque Populaire we Francji (w którym Spółka ma konto, na które wpływają środki w Euro ze sprzedaży usług, z których pokrywane są zobowiązania na rzecz dostawców zagranicznych lub środki przekazywane są na rachunek w Polsce) nie ogłasza kursów kupna i sprzedaży waluty krajowej (Euro)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przed ...

1. po jakim kursie należy ewidencjonować transakcje dokonywane bezpośrednio przez konto walutowe (bez przewalutowania), 2. po jakim kursie należy ewidencjonować pobrane przez bank prowizje z kont walutowych (w walucie), 3. wyjaśnienia różnic pomiędzy kursem z faktury i bankowym kursem z dnia zapłaty – a kursem NBP (z ostatniego dnia poprzedzającego dzień, w którym miała miejsce operacja), 4. wyjaśnienia w sprawie różnic kursowych na rachunku dewizowym: kurs waluty, kurs bankowy z dnia płatności a kurs NBP.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30 maja 2007r. (data wpływu do Urzędu 06.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: - po jakim kursie należy ewidencjonować transakcje dokonywane bez ...

Jaki kurs kryje się pod pojęciem „faktycznie zastosowanego kursu” występującym w art. 24c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku otrzymania przez podatnika od kontrahenta środków w walucie obcej na konto walutowe – czy chodzi o kurs kupna banku dla danej waluty, obowiązujący w momencie wpływu środków na konto podatnika, czy może chodzi o samodzielnie wybrany przez podatnika kurs, zastosowany do przeliczenia otrzymanych środków.

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie oprogramowania, zdarzenia gospodarcze dokumentuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności podatnik wykonuje usługi informatyczne dla kontrahentów zagranicznych i w związku z tymi usługami uzyskuje przychody w walutach obcyc ...

Z wniosku wynika, że kontrahent wpłacił na konto dewizowe spółki kwotę w euro tytułem zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów. Po 4 dniach kontrahent wycofał się z umowy i poprosił o zwrot wpłaconej kwoty w euro. Były to jedyne operacje na koncie dewizowym spółki. Zapytanie podatnika dotyczy zastosowania właściwych kursów do przeliczania wartości walut obcych na złote, jeżeli różnice kursowe są ustalane na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr ...

Czy powstaną różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przesunięciem walut pomiędzy różnymi, należącymi do Spółki rachunkami bankowymi prowadzonymi w walutach obcych, w przypadku gdy powyższa transakcja nie jest związana z żadną transakcją gospodarczą oraz gdy nie nastąpi żadna wymiana walut na PLN?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy powstaną różnice kursowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wypłatą waluty obcej z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, w przypadku gdy powyższa transakcja nie jest związana z żadną transakcją gospodarczą oraz gdy nie nastąpi żadna wymiana walut na PLN?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy dokonywanie przelewów środków pieniężnych w EUR (bez ich przewalutowania) z walutowego rachunku bankowego na rachunek lokaty i z rachunku lokaty na walutowy rachunek bankowy będzie skutkowało powstaniem różnic kursowych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

PIT - w zakresie różnic kursowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

CIT - w zakresie wskazania kursów walut obowiązujących przy ustalaniu różnic kursowych z tytułu operacji przeprowadzanych za pośrednictwem rachunków walutowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 22 ms