Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: żołnierze

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników wojska na przejazdy środkami Polskich Kolei Państwowych z ulgą 50 % informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

- dotyczy możliwości odliczenia od dochodu w ramach wydatków na cele rehabilitacyjne, kosztów poniesionych na zakup baterii do aparatu słuchowego przez osobę zaliczoną do III grupy inwalidów w związku ze słuzbą wojskową .

W nawiązaniu do pisma z dnia 09.02.2004 r. (data wpływu), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje: Przedstawiając stan faktyczny Podatnik wyjaśnia, że jest in ...

Od których świadczeń pieniężnych, otrzymywanych przez żołnierzy w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, pełnionej jako służba stała, należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 20%.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 19 stycznia 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących zryczałtowanego podatku dochodowego, wyjaśnia. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 26 ...

Czy są zwolnione z opodatkowania nagrody rzeczowej dla żołnierzy.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2004 r., w sprawie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych dotyczących wypłat nagród rzeczowych żołnierzowi, wyjaśnia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z dnia 26 l ...

Czy do należności wypłacanych żołnierzom za czas podróży służbowej odbywanej w celu uczestniczenia w ćwiczeniach lub szkoleniach zorganizowanych oddziałów lub pododdziałów ma zastosowanie zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy p.d.o.f.?

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) stanowi, że wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas:a) podróży służbowej pracownika,b) podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem,- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez Ministra w ...

Czy prawidłowym jest nie doliczenie do przychodów żołnierzy zawodowych wartości legitymacji uprawniającej do ulgowych przejazdów wszystkimi rodzajami pociągów pasażerskich PKP w komunikacji krajowej i w dowolnej klasie?

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 84 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są: - wartość świadczeń z tytułu uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikających z przepisów o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transpo ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie wypłacony na podstawie § 21 i 22 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26.03.2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 565) żołnierzom odbywającym nadterminową zasadniczą służbę wojskową.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 29.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje. W skierowanym do tut. Organu podatkowego piśmie zawar ...

dotyczy uprawnien do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego żołnierzy pełniących zawodową lub okresową służbę wojskową oraz cywilnym pracownikom wojska

Odpowiadając na państwa pismo z dnia 23.01.2004 r. (znak: 171) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu kolejowego przez żołnierzy pełniących zawodową lub okresową służbę wojskową oraz cywilnym pracownikom wojska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa ...

Czy uposażenie za czas urlopu zdrowotnego przysługujące żołnierzowi podlega zwolnieniu przedmiotowemu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 08.01.2004 r. odnośnie opodatkowania uposażenia za czas urlopu zdrowotnego przysługującego żołnierzowi zawodowemu, który pełnił służbę w PKW SFOR w Bośni Hercegowinie w Siłach Stabilizacyjnych NATO - in ...

Czy zasiłek na zagospodarowanie jest należnością związaną z przeniesieniem służbowym i tym samym jest zwolniony od pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2003r. (wpływ dnia 21.07.2003r.) w sprawie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego wypłaconego zasiłku na zagospodarowanie dla żołnierzy zawodowych Urząd Skarbowy w Świebodzinie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) wyjaśnia, że zgo ...

Generowanie strony w 3 ms