Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyłączenie pracownika organu podatkowego

Przepisy art. 130-132 Ordynacji podatkowej nie wyłączają od ponownego prowadzenia sprawy pracownika, który uczestniczył w wydaniu uchylonej przez organ odwoławczy decyzji. Widocznie sam ustawodawca uznał, że ponowne prowadzenie sprawy przez tego samego pracownika nie budzi wątpliwości co do jego bezstronności.

Wyrokiem z dnia 9 marca 2005 r., sygn: akt I SA/Bk 399/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę "S." - Spółka jawna - Marek B., Andrzej T. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 15 września 2004 r., Nr PPI/4407-106/BŻ/04 w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1997 r. Sąd ustalił, że decyzją z dnia 21 maja 2004 r., UKS.DS.I/10- ...


W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. W myśl natomiast art. 130 § 1 pkt 6 ord. pod. pracownik izby skarbowej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji. Wydanie decyzji przez pracownika izby skarbowej, który podlega wyłączeniu, stanowi uchybienie procesowe uzasadniające wznowienie postępowania na podstawie art. 240 § 1 pkt 3 ord. pod. W oceni s Sądu przepis ten znajduje także zastosowanie w przypadkach określonych w ar:. 221 ord. pod., a więc wtedy, gdy sprawę w obu instancjach rozpatruje ten s, im organ (por. też uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 paździemika 2002 r., sygn. akt FPS 11/02, ONSA 2003/2/45 oraz wyrok tegoż Sądu z dnia 18 października 2002 r., sygn. akt V SA 2558/00, OPP 2003/4/60). Skoro niedopuszczalne jest wydanie po terminie postanowienia w przedmiocie interpelacji, to tym samym wadliwe byłoby orzekanie o tym postanowieniu w formie jego zmiany, ponieważ takie orzeczenie stanowiłoby swoistą kontynuację oceny prawnej (chociaż zmienionej) zawartej w wadliwie wprowadzonym do obrotu postanowieniu. Innymi słowy, organ odwoławczy może zmienić postanowienie wydane w przedmiocie interpretacji, tylko wówczas, gdy zostało ono wydane w terminie, a więc postanowienie, które mogło i powinno wywoływać właściwe mu do czasu zmiany skutki prawne. Formułując powyższe Sąd miał na względzie, że zgodnie z art. 14b § 3 ord. pod. w przypadku niewydania przez organ postanowienia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego, uznaje się, że organ ten jest związany stanowiskiem podatnika, płatnika lub inkasenta zawartym we wniosku. Przepis { 5 stosuje się odpowiednio. W ocenie Sądu termin. ) którym mowa w art. 14b § 3 ord. pod. może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem postanowienie w przedmiocie wniosku o interpretację zostanie skutecznie doręczone wnioskodawcy.

Zaskarżoną decyzją z dnia 18 sierpnia 2006 r. wydaną na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 221 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 61) z późn. zm.; powoływanej dalej jako „ord. pod.") Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania Spółki P. S.A. - Skarżącej w niniejszej sprawie, utrzymał w mocy własną decyzję z dnia z 20 lu ...


W żadnym razie zakres zastosowania art. 130 § 1 pkt 6 O. p. nie może być interpretowany (...) w ten sposób, że odnosi się do sytuacji, w której po uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania uczestniczy w postępowaniu pracownik, który brał udział w wydaniu poprzedniej decyzji. Przez uchylenie decyzji pierwszoinstancyjnej w toku postępowania, odwoławczego dochodzi do jej usunięcia z obrotu prawnego, więc "zaskarżona decyzja" nie istnieje już w sensie prawnym, wobec czego określony pracownik traci również przymiot "biorącego udział w jej wydaniu".

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 stycznia 2008 r., sygn. akt I SA/Bd 706/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Barbary M... na decyzję Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2007 r., nr PB-3/4117-70/07, w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 r. Z przyjętego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny stanu sprawy wynika, że podatniczka w złożo ...

Generowanie strony w 31 ms