Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezerwy na remonty

Czy tworzony przez spółdzielnię mieszkaniową fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, obciążający koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni, należy naliczyć od wszystkich budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (w tym wbudowane i wolnostojące lokale handlowo-usługowe)?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 165a § 1 w związku z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym Urzędzie w dniu 10.10.2006r. o pisemną interpretację stosowania prawa podatkowego w części dotyczącej zapytania: Czy tworzony przez spółdzielnię ...

Czy od zgromadzonych przez nasze Stowarzyszenie Mieszkańców Bloku środki na koncie bankowym, przeznaczonych tylko i wyłącznie na fundusz remontowy - niezbędnych dla zabezpieczenia naszego bloku, należy odprowadzić 19% podatek za 2007 r. ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006 r o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie znak: PD/423-4/07 z dnia ...

Generowanie strony w 4 ms