Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi windykacyjne

Czy przy przelewie powierniczym podatnikiem VAT jest wykonujący usługę windykacji wierzytelności, którą nabył na podstawie przelewu powierniczego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.05.2006r. (data wpływu do Urzędu 30.05.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej pytania nr 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego War ...

Czy wykonywane przez Stronę czynności (usługi monitoringu zaległości oraz usługi windykacji) powinny być traktowane jako należące do usług pośrednictwa finansowego usług ściągania długów oraz faktoringu wyłączone ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT na podstawie załącznika nr 4 poz. 3 pkt. 5 ww. ustawy?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z pismem Strony z dnia 27.09.2006 r. (wpływ do tut. urzędu 10.10.2006 r.) oraz z dnia 04.10.2006 r. (wpływ do tut. urzędu 11.10.2006 r.) o udziele ...

Usługi detektywistyczne należy opodatkować stawką podatku w wysokości 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy usługi te, jako „usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane” (PKWiU 65.23.10-00.00) na mocy załącznika 4 do tej ustawy, są zwolnione z VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

określenie momentu poniesienia kosztu uzyskania przychodów w sytuacji, gdy faktury dokumentujące obiór usług świadczonych w roku podatkowym 2008, których koszty są związane pośrednio z uzyskiwanym przychodem, Spółka otrzymała w styczniu 2009 r., a ujęte zostały w księgach rachunkowych w roku 2008

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

1. Do jakiego źródła przychodu Wnioskodawca powinien zaliczyć przychody uzyskane z tytułu zawartej umowy o dzieło ze spółką z o.o.? 2. Czy powinien opodatkować te przychody jako przychody z działalności gospodarczej, czy jako przychody z odrębnego źródła z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze spełnieniem warunków zawartych w art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Czy sprzedaż wierzytelności będzie stanowić odpłatne świadczenie usług na rzecz nabywców, podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? 2. Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT w przypadku, gdyby nabywca portfela wierzytelności obciążył go podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 63 ms