Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatek bez pokrycia

1. Określenie granicy czasowej, do której można ustalić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych nastąpiło w przepisie art. 68 § 4 Ordynacji podatkowej. Przepis ten w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r. wprowadzonym w art. 1 pkt 56 lit. a ustawy z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169, póz. 1387) stanowił, iż zobowiązanie podatkowe z tego tytułu nie powstaje "jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy, którego dotyczy decyzja". 2. Wyrażona w art. 8 ust. 2 Konstytucji RP zasada bezpośredniego -stosowania Konstytucji oznacza obowiązek sądu orzekania w zgodzie z priorytetami w niej ustanowionymi. Dyrektywy Konstytucji doznają konkretyzacji w ustawodawstwie "zwykłym" i dopiero te ostanie normy prawa stanowionego są podstawą rozstrzygnięcia sporów sądowych. W razie zastrzeżeń co do zgodności ustawy "zwykłych" z Konstytucją specjalny tryb przewidziany w art. 188 Konstytucji RP pozwala na wyeliminowanie z obrotu prawnego norm prawnych niekonstytucyjnych. Dopóki nie zostanie stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny niezgodność określonego aktu normatywnego z Konstytucją, dopóty ten akt podlega stosowaniu. Wbrew twierdzeniom autora skargi kasacyjnej przepisy art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 20 ust. 1 i 3, art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f.

Wyrokiem z dnia 4 maja 2005 r. sygn. akt SA/Sz 2394/03 Wojewódzki Sąd administracyjny oddalił skargę Reginy Z na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2003 r. Nr PB4.38-4117/823-22/2003 w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. W uzasadnieniu wyroku opisując dotychczasowy przebieg postępowania wyjaśniono, że zaskarżoną decyzją utrzy ...

1. Zarzut błędnej wykładni polega bowiem na mylnym rozumieniu treści określonej normy prawnej. 2. Aby dokonać oceny zasadności dokonanej w zaskarżonym wyroku wykładni powołanego wyżej przepisu prawa materialnego, należałoby w pierwszej kolejności skontrolować prawidłowość dokonanych w sprawie rozstrzygnięć procesowych.

Wyrokiem z dnia 4 maja 2005 r., sygn. akt SA/Sz 2384/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Ryszarda Z na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 17 listopada 2003 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadnieniu orzeczenia podano, że decyzją z dnia 9 lipca 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świnoujściu ustalił ...

Generowanie strony w 6 ms