Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: deklaracje

Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.03.2003 r. w sprawie prawidłowego sporządzenia informacji PIT-11 za 2002 r., Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2003 r. znak: NF/2345/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalaz ...

w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 07.10.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 09.10.2003 r.) w sprawie stosowania przepisów dotyczących składania deklaracji VAT-7 oraz złożenia zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z) oraz rozliczenia podatku od towarów i usług przez spółkę przejmującą w odniesieniu do spółki przejmowanej, Nac ...

Czy w związku z powstaniem od dnia 1 stycznia 2004 roku wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi „dużych podmiotów”, Spółka winna składać do Łódzkiego Urzędu Skarbowego - deklaracje podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług począwszy od rozliczenia za grudzień 2003 roku i podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od rozliczenia za styczeń 2004 roku ?

Odpowiadając na pismo z dnia 23.01.2004 roku złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w dniu 26.01.2004 roku - Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: właściwym organem dla Spółki od dnia 01.01.2004 roku jest Naczelnik Łódzkiego U ...

Czy w 2004 r. małżonkowie prowadząc wspólnie działalność gospodarczą mogą nadal rozliczać się na zasadach ogólnych i składać w ciągu roku na obydwojga małżonków deklaracje PIT-5 i VAT-7?

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z ...

Czy prawidłowym jest przeniesienie rozliczenia kwot podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów związanych ze sprzedażą zwolnioną od podatku od towarów i usług oraz opodatkowaną do miesiąca, w którym wystąpi zarówno sprzedaż opodatkowana jak i zwolniona

W odpowiedzi na pismo z dn. 03.12.2003 r. będące zapytaniem czy prawidłowym jest przeniesienie rozliczenia kwot podatku naliczonego z tytułu zakupów towarów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną do miesiąca, w którym wystąpi zarówno sprzedaż opodatkowana jak i zwolniona Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkow ...

Czy wspólnota mieszkaniowa jest zwolniona, w 2004 r., z obowiązku składania miesięcznych deklaracji CIT-2. Co należy zaliczyć do przychodów wspólnot mieszkaniowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy stanowią przychód zaliczki miesięczne wpłacane przez członków wspólnoty.

Stosownie do postanowień art. 25 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnik, który złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w formie pisemnej oświadczenie, że jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f – jest zwolni ...

Zapytanie podatnika dotyczy uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w 2004 r. zgodnie z art. 25 ust. 6 i 6a oraz 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. podatnik ma obowiązek zwiększenia miesięcznej zaliczki na podatek w sytuacji gdy uzyskiwane bieżące dochody znacznie wzrosły?

Zgodnie z art. 25 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze. zm.) podatnicy mogą, bez obowiązku składania deklaracji miesięcznych, wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzają ...

Czy nie wykazanie w deklaracji VAT-7 wartości zakupów opodatkowanych stawką 0% rodzi obowiązek sporządzenia korekty takiej deklaracji?

Zgodnie z treścią załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2002r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 229 poz. 1916), zawierającego objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług ( VAT-7 i VAT-7K ) w części D deklaracji VAT-7 wykazuje się wyłącznie zakupy, w stosunk ...

Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa postąpiła prawidłowo wystawiając swoim członkom PIT–14 w związku z przeniesieniem własności gruntu celem zwolnienia z długu ?

W przedstawionej sytuacji przeniesienie własności gruntu na członka Spółdzielni Mieszkaniowej celem zwolnienia z długu nie jest zwrotem wkładu budowlanego. Natomiast jeżeli podatnik dokonał wpłaty wkładu budowlanego w kwocie wyższej niż wartość przeniesionego gruntu i część dokonanej wpłaty zostanie zwrócona w gotówce a podatnik korzystał z odliczeń od podatku, zwrócona kwota będzie podlegała doli ...

Generowanie strony w 9 ms