Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Finlandia

dotyczy usługi transportowej wykonywanej na zlecenie kontrahenta z Kanady, który nie jest zidentyfikowany dla potrzeb podatku VAT na terenie Unii Europejskiej. Rozpoczecie transportu nastepuje w Finlandii, kończy w Polsce i w całosci przebiega na terenie państw Unii.

D E C Y Z J A Na podstawie art.14 b par.5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po zbadaniu postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przasnyszu nr US22/POII/443/4-1/06/GI/DS z dnia 22.08.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Dyrek ...

Czy podlegam w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, skoro centrum moich interesów życiowych zostało przeniesione do Finlandii?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 26.10.1977 r. między ...

Czy, jeżeli w wyniku postępowania prowadzonego przez fińskie władze podatkowe zostanie uznane istnienie zakładu Spółki w rozumieniu Umowy to – w świetle art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23 Umowy - Spółka będzie uprawniona do proporcjonalnego odliczenia od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów, osiągniętych odpowiednio w 2005 i 2006 roku, kwoty podatku, który zostanie jej oszacowany i zapłacony za 2005 i 2006 rok w Finlandii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Gdzie firma winna płacić podatek od dochodów uzyskanych w Polsce i w Finlandii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imi ...

czy w wyniku wykonywania umowy z Wnioskodawcą, której przedmiotem jest między innymi wykonanie projektu budowlanego, kompletnej wielobranżowej dokumentacji wykonawczej budynku, projektów wnętrz i aranżacji pomieszczeń budynku, wizualizacji zewnętrznej i wnętrza budynku, rozwiązań zamiennych oraz indywidualnej dokumentacji technicznej, powstanie zakład fińskiego kontrahenta

Działając na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 26 października 1977 r. między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finalndii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu ...

Płatności dokonywane przez Spółkę na rzecz fińskiego kontrahenta nie stanowią należności licencyjnych. Oznacza to, że wnioskodawca dokonując zapłaty na rzecz Producenta Oprogramowania mającego siedzibę w Finlandii nie będzie obowiązany do potrącenia od niej zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. W takiej sytuacji, dochód kontrahenta fińskiego w postaci wynagrodzenia, jakie otrzymuje z tytułu oprogramowania komputerowego, należy kwalifikować jako „zyski przedsiębiorstwa” w rozumieniu art. 7 umowy polsko – fińskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fin ...

Czy biorąc pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 14 i 21 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a Finlandią w dniu 26 października 1977 r. w opisanym wyżej stanie faktycznym Bank ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego rezydentowi Finlandii za udostępnienie wizerunku i udział w realizacji spotów reklamowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imi ...

Gdzie zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...


Czy powinno się dodawać dochody opodatkowane według wyłączenia z progresją do podstawy opodatkowania dla dochodów, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 59 ms