Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wiedza specjalistyczna

Czy opłaty licencyjne ponoszone przez Spółkę na rzecz rezydenta amerykańskiego stanowią należności licencyjne czy należy je uznać za zyski przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 umowy polsko-amerykańskiej?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Op), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 12 Konwencji z dnia 23 września 1992 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i m ...

Czy należności za wykonywane przez podmiot chiński usługi eksperckie w zakresie: otwarcia linii produkcyjnej, powołania działu odlewniczego, szkolenia operatorów w podstawowych działaniach operacyjnych, ogólnych procedur odlewniczych i polityki dokumentacyjnej podlegają opodatkowaniu podatkiem „u źródła”?

Działając na podstawie art. 14e § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 7 czerwca 1988 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie unikania podwójnego opodatk ...

Dotyczy zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkolenia pracowników z zakresu obejmującego elementy prawa cywilnego, prawa upadłościowego, układowego, zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing w przedsiębiorstwie, zagadnienia biznes planu, wyceny mienia przedsiębiorstwa, rachunkowości i finansów w przedsiębiorstwie, pomocy publicznej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zwolnienia od podatku świadczeń w postaci sfinansowanych przez pracodawcę kosztów szkoleni ...

Generowanie strony w 4 ms