Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyrok

Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.03.2003 r. w sprawie prawidłowego sporządzenia informacji PIT-11 za 2002 r., Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym ...

w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.10.2003 r. w sprawie opodatkowania renty cywilnej zasądzonej od Skarbu Państwa z tytułu odszkodowania za wypadek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Iławie w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie wyjaśnia : Zgodnie z przedłożonymi dokumentami Pan Wojciech C. na mocy wyroku z dnia 26 ...

Mój mąż otrzymuje rentę, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z wyrokiem sądu ja otrzymuję 25% renty, natomiast mąż pozostałe 75%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował mnie, że rentę, którą otrzymuję należy wykazać w zeznaniu rocznym i zapłacić od niej podatek. Czy otrzymywana renta podlega opodatkowaniu i czy należy ją wykazać w zeznaniu rocznym?

Z Pani pisma wynika, że mąż otrzymuje rentę. Jest ona wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od uzyskanej kwoty. Zgodnie z wyrokiem sądu mąż otrzymuje 75% renty a Pani pozostałe 25%. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako organ rentowy, pobiera zaliczki na podatek dochodowy od 75% renty, którą otrzymuje mąż. Natomiast Pani zostaje wypłacona kwo ...

Czy renta odszkodowawcza zasądzona wyrokiem sądowym a następnie podwyższona ugodą sądową i ugodą pomiędzy stronami korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004r Nr FF/01/40/04 Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście udziela odpowiedzi w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3c wyżej wymienionej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004r. odszkodowania w postaci renty otrzymane ...

Czy podlega opodatkowaniu wypłacone odszkodowanie z tytułu naprawienia wyrządzonej szkody osobie pokrzywdzonej w wypadku samochodowym?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zgodnie z Wyrokiem Sądu Rejonowego w Ś. oskarżonego zobowiązano do naprawienia w części wyrządzonej szkody, w związku ze spowodowanym wypadkiem drogowym, poprzez zapłatę kwoty 7000 zł na Pana rzecz. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz ...

Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowania zasądzonego wyrokiem sądowym na rzecz pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że sąd pracy zasądził od pracodawcy odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W świetle art. 55 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracod ...

Czy podlega opodatkowaniu odszkodowanie za utracone korzyści, otrzymane na podstawie wyroku sądowego oraz zasądzone odsetki od tego odszkodowania?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem: określonych w prawie pra ...

Czy podlega opodatkowaniu wynagrodzenie wyegzekwowane i wypłacone w 2003 r. przez komornika sądowego na podstawie wyroku sądu w sytuacji, gdy sąd zasądził wynagrodzenie w kwocie netto?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 6.02.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 16.02.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Wynagrodzenie za pracę, jako niezbędn ...

Czy słusznie firma pobiera i odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych odszkodowań, które są zasądzone wyrokiem sądowym z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. Dotychczas od wypłaconych odszkodowań potrącono zaliczkę na podatek dochodowy. Wypłacone kwoty zostały wykazane w informacji PIT-11 a zaliczki przekazane do Urzędu Skarbowego?

Zgodnie z zapisem art. 21 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2004 r.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalenia wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw z wyjątkiem wy ...

Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem z dnia 15.09.2003 r. dotyczącym możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej zasądzonej wyrokiem Sadu Okręgowego w Kielcach z dn.17.02.2003 r. - sygn. akt I. C 254 ...

Generowanie strony w 5 ms