Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o urzędach i izbach skarbowych

Naczelnicy tzw. dużych urzędów skarbowych, jako organy właściwe po 1.01.2004 r. w sprawach podatkowych podatników wymienionych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, powinni przejąć postępowania w wymienionych sprawach, jeżeli zostały one wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem przed tą datą - stosownie do wymienionego art. 31 ust. 3 ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych...

Wyrokiem z dnia 16 marca 2005 r., I SA/Bk 397/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - po rozpoznaniu skargi ,,F." Spółki z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 września 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2001 r. - stwierdził nieważność tej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Bi ...

Czy fakt, że komandytariusz w spółce komandytowej jest nierezydentem w rozumieniu prawa dewizowego uzasadnia zmianę właściwości rzeczowej urzędu skarbowego samej spółki komandytowej, a co za tym idzie powoduje obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o zmianie właściwości przez spółkę komandytową zgodnie z przepisem art. 5a ust. 3 w związku z art. 5 ust. 9b pkt 7 lit c) ustawy z dnia 21 czerwca 1996 roku o urzędach i izbach skarbowych (tekst jednolity Dz. U. 2004, nr 121, poz. 1267)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając ...

Od kiedy nastąpi zmiana właściwości Urzędu Skarbowego, czy z dniem 1 stycznia 2012 r., czy od dnia 1 stycznia 2013 r. (art. 5a ust. 5 ustawy o urzędach i izbach skarbowych)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 23 ms