Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa o utworzeniu wojewódzkich kolegiów skarbowych

Naczelnicy tzw. dużych urzędów skarbowych, jako organy właściwe po 1.01.2004 r. w sprawach podatkowych podatników wymienionych w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych, powinni przejąć postępowania w wymienionych sprawach, jeżeli zostały one wszczęte i niezakończone ostatecznym rozstrzygnięciem przed tą datą - stosownie do wymienionego art. 31 ust. 3 ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych...

Wyrokiem z dnia 16 marca 2005 r., I SA/Bk 397/04, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku - po rozpoznaniu skargi ,,F." Spółki z o.o. w B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 27 września 2004 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec i lipiec 2001 r. - stwierdził nieważność tej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Bi ...

Generowanie strony w 6 ms