Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: księgarnia

Czy można dokonać spisu z natury w sposób wskazany w § 28 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 marca 2003 roku w przypadku kiedy nie prowadzi się typowej księgarni czy antykwariatu, a książki i broszury stanowią część sprzedawanego towaru

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 , § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 21 września 2006 roku (wpływ do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu dnia 28 września 2006 rok) uzupełnionego pismem z dnia 10 listopada 2 ...

Jaką stawkę VAT stosować na usługi budowlane prowadzone w budynku archidiecezji, który w 70% powierzchni jest przeznaczony na mieszkania księży i sióstr zakonnych, a w 30 % na księgarnię i salę spotkań religijnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 2 pkt 12, art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 29.11.2006 r. znak L.dz.3084/06 w sprawie ...

prowadzona przez Spółkę sprzedaż w systemie wysyłkowym do dnia 31 grudnia 2008r. będzie zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Czy sprzedaż towaru składającego się z dwóch elementów, tj. książki wraz z dołączoną do niej płytą CD-Rom, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 0%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w świetle zmiany art. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg handlowych, czy może w dalszym ciągu prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

W odpowiedzi na wezwanie Pana D. opatrzone datą 6 stycznia 2008r. (data wpływu do tut. Biura – 13 stycznia 2009r.) do usunięcia naruszenia prawa w indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 22 grudnia 2008r. IBPB1/415-771/08/BK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 127 ...

opodatkowania sprzedaży przedmiotów (książek) o symbolach PKWiU 22.11, 22.12, 22.13 oraz ewentualnych skutków podatkowych w podatku VAT przy sprzedaży ww. przedmiotów bez marży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu M ...

Miejsce świadczenia usług, import usług oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia licencji i praw autorskich od kontrahentów zagranicznych, a także z tytułu wypłacenia zaliczek na poczet ww. usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Miejsce świadczenia usług, import usług oraz moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu nabycia licencji i praw autorskich od kontrahentów zagranicznych, a także z tytułu wypłacenia zaliczek na poczet ww. usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 26 ms