Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kodeks celny

Czy zakup na terenie kraju członkowskiego samochodu osobowego od obywatela Białorusi jest dostawą wewnątrzwspólnotową?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Kielcach, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 06.07.2005r., (data wpływu 06.07.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie zdefiniowania przeprowadzon ...

Czy w przypadku gdy podatnik dokonujący eksportu towarów nie otrzyma dokumentu SAD potwierdzonego przez graniczny urząd celny, zastępczymi dowodami potwierdzającymi wywóz towaru poza granice Polski i Wspólnoty Europejskiej, umożliwiającymi stosowanie stawki VAT 0% może być:CMR potwierdzony przez odbiorcę towaru lubkonosament morski lubdotyczące wywożonego towaru kopia dokumentu SAD „import” innego kraju, lubinny dokument z którego choćby pośrednio wynikał będzie, chociażby w połączeniu z innymi dokumentami, wywóz towaru poza granice Polski.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(jednolity tekst Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28.04.2006r. (data wpływu do urzędu), żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami), Naczeln ...

Zagadnienie, o rozstrzygnięcie którego zwraca się Spółka, dotyczy ustalenia miesiąca, w którym Spółka ma prawo dokonać korekty deklaracji VAT -7 i wykazać podatek naliczony. Spółka stoi na stanowisku, iż prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z importu towarów przy zastosowaniu procedury uproszczonej przysługuje w styczniu lub lutym 2004r.

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 12 grudnia 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 19.12.2006r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 ze zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U ...

Jakie inne, oprócz dokumentu SAD, dowody, będące w posiadaniu Spółki, mogą uprawniać ją do zastosowania do opodatkowania wyżej opisanych transakcji stawki podatku VAT wynoszącej 0%, w szczególności, czy posiadanie jednego lub kilku z w/w dokumentów daje Spółce takie uprawnienie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


VAT - w zakresie stosowania 0% stawki podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług transportu międzynarodowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imie ...


Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków wykonania umowy datio in solutum poprzez cesję wierzytelności na rzecz Spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 15 ms