Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: członkowie

Przychody z działalności gospodarczej

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Nr UG-3014/15/2003 w sprawie zasad stosowania kosztów i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia: Przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej są wymienione w art. 13 ...

Zwolnienia przedmiotowe

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.05.2003 r. w sprawie opodatkowania wypłaty waloryzacji udziałów członkowskich informuje. Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektóry ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W nawiązaniu do pisma z dnia 05 luty 2003 r Nr Fn -336/002/2003 (data wpływu 17.02.2003 r., po uzupełnieniu w dniu 04.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14 a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Zgodnie z art. 21 ust ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.07.2003 r. znak: NF/2345/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalaz ...

W jakiej wysokości koszty uzyskania przychodów przysługują pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę oraz jednocześnie jest członkiem rady nadzorczej naszej Spółki i pobiera z tego tytułu comiesięczne wynagrodzenie ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr NZ/360/2004 z dnia 29.01.2004 r., przesłane w dniu 09.02.2004 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi oraz uzupełnione w dniu 20.02.2004 r. - udziela pisemnej informacji o zakresie ...

Czy w chwili dokonania podziału pozostałego po likwidowanej spółdzielni majtku członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczeln ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: Fn 3510/39/2003 z dnia 24.10.2003 r. w sprawie pobierania zaliczek na podatek dochodowy od diet za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a i 14c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Przychod ...


Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie opodatkowania wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia: Wynagrodzenia członków gminnej komisji są przychodami z działalności wykonywanej osobiście, wymienionymi w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) jako przychody z tytuł ...


Generowanie strony w 5 ms