Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedłużony termin zwrotu

W jakim terminie winien być dokonany zwrot różnicy podatku od towarów i usług dla podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, który prowadzi działalność gospodarczą i składa deklaracje od 13-tu miesięcy.

Wnioskodawca – sp. z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą 12 grudnia 2005r. składając pierwszą deklarację VAT za miesiąc grudzień w dniu 25 stycznia 2006 r. Zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R spółka dokonała w dniu 8 grudnia 2005r. a informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych złożona została 12 stycznia 2006r.W terminie do 25 stycznia 2007r. jednostka j ...

Z chwilą wszczęcia kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego kończy się możliwość stosowania przepisów regulujących czynności sprawdzające i należy stosować przepisy działu VI lub IV Ordynacji podatkowej. Art. 274b O.p. jest przepisem mającym zastosowanie wyłącznie na etapie czynności sprawdzających. W żadnym z przepisów działu IV (postępowanie podatkowe) i działu VI (kontrola podatkowa) nie ma odesłania do art. 274b. W konsekwencji uprawnienia do złożenia środka zaskarżenia w postaci zażalenia wynikać powinny z przepisów właściwych dla danego trybu postępowania.

Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 1 grudnia 2005 r., sygn. akt I SA/Bk 313/05, mocy którego uchylono postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 6 września 2005 r. Nr ... w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie przedłużenia termin ...

Generowanie strony w 27 ms